tel. 516 348 436
tel. 534 784 784
adres / mapa dojazdu

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE - RADOM

Czy można ubiegać się o odszkodwanie powypadkowe?


Czy w związku z wypadkiem drogowym (komunikacyjnym), w związku z błędem medycznym bądź wypadkiem przy pracy można domagać się odszkodowania? Gdzie należy wytoczyć powództwo o wypałatę odszkodowania? Czy Sąd w Radomiu jest władny do orzekania w przedmiocie odszkodwania powypadkowego? 

Kancelaria Adwokacka w Radomiu pomoże Ci w uzyskaniu słusznego odszkodwania, zadośćuczynienia, renty. Zlecenie prowadzenia sprawy Adwokatowi daje gwarancje rzetelności i uczciwości. Z uwagi na charakter spraw odszkodowawczych, Kancelaria Adwokacka w tym zakresie udziela porad prawnych bezpłatnie.   

Poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia z zakresu prawa odszkodowań. 

Odszkodowania Powypadkowe - Co to jest umowa ubezpieczenia?
Umowa ubezpieczenia to umowa cywilnoprawna, w ramach której ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie (np. wypłacić odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę) w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Odszkodowania - Co kryje się pod pojęciem Ubezpieczyciel?
Ubezpieczyciel to przedsiębiorstwo prowadzące działalność ubezpieczeniową.

Odszkodowania - Kim jest Ubezpieczający? 
Ubezpieczający to podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki ubezpieczeniowej.

Odszkodowania - Kim jest Ubezpieczony? 
Ubezpieczony to osoba fizyczna, na rzecz której ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia.

Odszkodowania - Co kryje się pod pojęciem Uposażonego? 
Uposażony to osoba uprawniona przez ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Odszkodowania - Co to jest Szkoda?
Szkoda majątkowa lub niemajątkowa - skutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Odszkodowania - Co to jest Odszkodowanie?
Odszkodowanie to świadczenie ubezpieczyciela za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku.

Odszkodowania - Co kryje się pod pojeciem Sumy ubezpieczeniowej?
Suma ubezpieczenia to określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
 
Odszkodwania Komunikacyjne - Jakie są rodzaję ubezpieczeń oraz świadczeń.
Wyróżniamy ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia) i osobowe.
Rodzaje świadczeń zależą od charakteru ubezpieczenia. Przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku; przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty.
 
Odszkodowania Powypadkowe Radom - Jakich świadczeń może dochodzić poszkodowany?
 Poszkodowany może ubiegać się o wypłatę:
1.      odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę pojazdu, najem pojazdu zastępczego;
2. odszkodowania z tytułu utraconych korzyści np. poszkodowany wskutek wypadku nie powiększył swojego majątku, a czego z dużym prawdopodobieństwem mógł się spodziewać;
3. zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne);
4.  zwrotu kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, opieką;
5.  renty, gdy poszkodowany wskutek wypadku utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
6.  jednorazowego odszkodowania, które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu (jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty).
 
Odszkodowania Powypadkowe Radom - Zadoścuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Poszkodowany w wypadku poniósł śmierć – jakich świadczeń może dochodzić jego najbliższy członek rodziny?
Mama Pana Karola uległa śmiertelnemu wypadkowi na jednej z ulic Radomia. Pan Karol zamieszkiwał z matką do dnia jej śmierci; byli ze sobą bardzo zżyci. Po śmierci matki syn przeżył załamanie nerwowe; przerwał studia; nie może sobie poradzić w życiu. Pan Karol udał się do Adwokata w Radomiu, który specjalizuje się w sprawach odszkodowań powypadkowych z Radomia z zapytaniem: Czego może domagać się członek najbliższej rodziny zmarłego w wyniku wypadku komunikacyjnego? Uzyskał następującą odpowiedź. Najbliższy członek rodziny może ubiegać się o wypłatę:
1.      odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych;
2.      zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem poszkodowanego;
3.      renty alimentacyjnej, której celem jest uzupełnienie dochodów osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, bądź którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania;
4.      zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne).
 
Odszkodowania Komunikacyjne Radom - Czy poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, czy musi od sprawcy szkody?
Poszkodowany może dochodzić roszczeń pieniężnych bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.
 
Odszkodowania Radom - Kiedy można dochodzić naprawienia szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
 Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenia wówczas, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody (zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązki zapłaty sprawcy wypadku). W przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest stroną kilku umów ubezpieczenia OC, poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody w pełnej wysokości od każdego z ubezpieczycieli.
 
Odszkodowania Radom - Przed jakim sądem można dochodzić roszczeń z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia obowiązkowego można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej (miejsca siedziby pozwanego – zakładu ubezpieczeń), bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Jednakże powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.
 
Odszkodowania Radom - Przedawnienie roszczeń.
Zgodnie z ogólną regułą roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech; jednakże w wypadku ubezpieczenia OC roszczenia poszkodowanego o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawniają się z upływem:
- lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, lecz termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (okres przedawnienia dotyczy szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym);
- lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (okres przedawnienia dotyczy szkody wynikłej z przestępstwa tj. zbrodni lub występku).
 
Dodatkowo:
- w przypadku szkody na osobie przedawnienie nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia;
- przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Odszkodowania Radom - Kiedy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?
Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego; bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. Zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązek naprawienia szkody sprawcy wypadku. W przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest stroną kilku umów ubezpieczenia OC, poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody w pełnej wysokości od każdego z ubezpieczycieli.
 
Odszkodowania Radom - W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić świadczenia?
Zgodnie z ogólną regułą zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. W przypadku, gdy we wskazanym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wysokości odszkodowania, świadczenia powinny być spełnione w ciągu czternastu dni od dnia, w którym zakład ubezpieczeń, przy zachowaniu należytej staranności mógł wyjaśnić powyższe okoliczności, nie później jednak niż w terminie dziewięćdziesięciu dni od dnia zgłoszenia szkody. Termin wypłaty świadczeń może ulec dalszemu wydłużeniu, jeżeli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.
Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z wysokością świadczeń wypłaconych przez zakład ubezpieczeń, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
 
Odszkodowania Radom - Czy sprawca wypadku, który naprawił szkodę może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o zwrot wypłaconej kwoty?
Sprawca zdarzenia, który naprawił szkodę może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o zwrot wypłaconej kwoty, ponieważ łączy go z zakładem ubezpieczeń umowa, na podstawie której zakład ubezpieczeń zobowiązał się do wypłaty świadczeń w granicach jego odpowiedzialności cywilnej. Zgłoszenie naprawienia szkody przez jej sprawcę nie jest wiążące dla zakładu ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń w ramach swojej działalności bada zasadność zgłoszonych roszczeń pod kątem istnienia swojej odpowiedzialności oraz wysokości szkody.
 
 
Odszkodowania Radom - Kiedy zakład ubezpieczeń może domagać się od sprawcy szkody zwrotu wypłaconych kwot (tzw. roszczenie regresowe)?
 Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:
1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym,   z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
4) zbiegł z miejsca zdarzenia.
 
Odszkodowania Komunikacyjne Radom - Skutki przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody.
Poszkodowany przez swoje zachowanie mające postać działania, bądź zaniechania, które są nieprawidłowe, mając na względzie okoliczności sprawy oraz pozostają w związku ze szkodą,  może przyczynić się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody. W tej sytuacji zakład ubezpieczeń może stosownie do okoliczności, a zwłaszcza so stopnia winy sprawcy szkody i poszkodowanego zmniejszyć wysokość wypłacanych świadczeń.

Odszkodowania Radom - Za jakie szkody zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
 Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa wyżej, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są m.in. przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów.
 
2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
 
Odszkodowania Radom - Suma ubezpieczenia a wysokość odszkodowania.
W umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wskazana jest suma ubezpieczenia, czyli kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Minimalną wysokość sumy ubezpieczenia ustawodawca uzależnił od rodzaju szkody (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o  ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, stan sprawny na dzień 15 lutego 2017 r.); suma ubezpieczenia nie może być niższa niż równowartość w złotych, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody:
- w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
- w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
 
Odszkodowanie jest ustalanie i wypłacane w granicach ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia.

Odszkodowania Powypadkowe Radom - Czy poszkodowany w wypadku, który korzystał z prywatnej opieki medycznej, może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów?
Jak najbardziej. Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (art. 444 § 1 k.c.). Zgodnie z przedstawioną regułą, poszkodowany który korzystał z prywatnej opieki medycznej może dochodzić poniesionych w tym celu kosztów, jednakże musi wykazać, iż były to wydatki konieczne i celowe. Warunek ten zostanie spełniony, gdy poszkodowany wykaże, iż podjęte przez niego leczenie w placówce prywatnej, wykraczało poza zakres dostępnych świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej; korzystanie z prywatnej opieki medycznej było zasadne z  uwagi na zbyt długi okres oczekiwania na wizytę lekarską, rehabilitację w famach NFZ; większe szanse powrotu do zdrowia, jakie stwarza leczenie prywatne. Przestawione okoliczności są jedynie przykładowymi, gdyż zasadność korzystania z prywatnej opieki medycznej wynika z konkretnego stanu faktycznego.
 
Odszkodowania Radom - Czy poszkodowany w wypadku, którego stan zdrowia wymagał sprawowania nad nim opieki przez osobę trzecią, może żądać zwrotu wywołanych tym kosztów?
Mamy taki oto przykład: Pan Jan jadąc skuterem uległ wypadkowi na jednej z ulic Radomia; sprawca wypadku nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadził do zderzenia się pojazdów. Stan zdrowia Pana Jana był na tyle zły, że musiał korzystać z opieki córki. Córka Pana Jana była osobą bezrobotną, ale dorabiała jako opiekunka do dzieci uzyskując dochód rzędu 100 zł. dziennie. W związku z koniecznością opieki nad ojcem nie mogła zarobkować. Pan Jan za każdy dzień opieki przekazywał córce po 100 zł. Poszkodowany zaczął się zastanawiać, czy zakład ubezpieczeń powinien zwrócić mu koszty jakie poniósł w związku ze sprawowaniem nad nim opieki przez córkę. Pan Jan zwrócił się do zakładu ubezpieczeń, ale ten odmówił, bowiem poszkodowany nie przedstawił faktury za świadczenie usług opiekuńczych. Pan Jan miał jednak dobre przeczucia i udał się do Kancelarii Adwokackiej w Radomiu specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych (komunikacyjnych) na terenie Radomia uzyskując poniższą odpowiedź.
Jak najbardziej koszty sprawowania opieki, jeżeli stan zdrowia poszkodowanego tego wymagał zaliczane są do kosztów leczenia w rozumieniu art. 444 § 1 k.c. Co więcej, poszkodowany może żądać ich zwrotu, niezależnie od tego, kto sprawował nad nim opiekę – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, czy członek rodziny. Ewentualny rozmiar roszczenia przysługującego poszkodowanemu zależy od wysokości dochodu utraconego przez członka rodziny, który w celu sprawowania opieki zrezygnował z pracy zarobkowej, a gdy opieka może być wykonywana przez osobę trzecią wysokość odszkodowania z tytułu utraty zarobków nie może przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Odszkodowania Zadośćuczynienie Radom - Okoliczności wpływające na wysokość zasądzanego zadośćuczynienia.
Wysokość zadośćuczynienia zależna jest od oceny rozmiaru doznanej przez poszkodowanego krzywdy, która jest trudno wymierna i zależna od szeregu okoliczności związanych z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać m.in. stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, charakter leczenia, nieodwracalność następstw wypadku, ograniczenia w życiu codziennym, konieczność korzystania z pomocy innych osób, wiek poszkodowanego, postawę sprawcy. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i psychicznych, dlatego też zadośćuczynienie nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, nie będąc jednocześnie nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy. 

Odszkodowania Radom - Czy wydatki związane z odwiedzinami poszkodowanego w szpitalu przez osoby bliskie należą do kosztów pozostających w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia?
Świadczenie przewidziane w art. 444 § 1 k.c. obejmuje wszelkie koszty pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. W grupie tych wydatków wymienia się w szczególności koszty leczenia, specjalnego odżywiania się, nabycia niezbędnego sprzętu medycznego, wydatki związane z transportem poszkodowanego do szpitala, czy na rehabilitację. Uznaje się również, iż w skład kosztów wynikłych z powodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wchodzą wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym przez osoby bliskie. Zatem jeżeli np. Pan Jan, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu, przebywał w szpitalu przez okres przyjmijmy 3 tygodni i w tym czasie odbywały się odwiedziny najbliższych mu osób (niezależnie od tego czy te osoby wykonywały przy nim czynności pielęgnacjne) to w ramach odszkodowania powypadkowego może dochodzić także kosztów, które były związane z odwiedzaniem go w szpitalu. 

Odszkodowania Radom - Czy poszkodowany pasażer samochodu może dochodzić świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku?
Pasażer samochodu, który jechał razem ze sprawcą i wskutek wypadku doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub szkody materialnej, ma prawo dochodzić świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Odszkodowania Radom - Kto zaspokoi roszczenia z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, gdy sprawca wypadku komunikacyjnego jest nieznany, zbiegł z miejsca zdarzenia lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC?
W tych okolicznościach roszczenia z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych:
1) na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
2) w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości
3) na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy:
a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze.
Zgodnie z przepisami Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w przypadku szkody w mieniu, wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego.
 
Odszkodowania Komunikacyjne Radom - Na kim ciąży ciężar dowodu w sprawie o odszkodowanie?
Zgodnie z ogólną regułą prawa cywilnego, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). Oznacza to, że w sprawie o odszkodowanie obowiązek udowodnienia roszczenia ciąży na poszkodowanym. Dowodami mogą być: dokumentacja medyczna, dokumenty potwierdzające koszty leczenia i rehabilitacji, dowód z zeznań świadków, przesłuchania poszkodowanego, opinii biegłego sądowego.
 
Odszkodowania Powypadkowe Radom - Świadek w sprawie o odszkodowanie.
Poszkodowany w trakcie postępowania sądowego jest obowiązany udowodnić rozmiar szkody. W tym celu pomocnym może być powołanie dowodu z zeznań świadka, który wyjaśni okoliczności wypadku oraz jego skutki, w tym jak przebiegał proces leczenia i rekonwalescencji poszkodowanego, w jaki sposób zdarzenie wpłynęło na życie poszkodowanego, rozmiar doznanych przez poszkodowanego cierpień fizycznych i psychicznych, wskaże wydatki czynione przez poszkodowanego w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.

Odzyskiwanie Odszkodowań Radom - Ile kosztuje sprawa o odszkodowanie w sądzie?
Poszkodowany w wypadku może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W tym celu należy złożyć pozew w sądzie rzeczowo i miejscowo właściwym oraz uiścić opłatę sądową. Opłata sądowa uzależniona jest od wskazanej przez poszkodowanego wartości przedmiotu sporu, czyli wysokości dochodzonego roszczenia i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednakże nie mniej niż 30 zł, np. jeżeli powód dochodzi kwoty 20 000 zł tytułem odszkodowania oraz 10 000 zł w ramach zadośćuczynienia, opłata sądowa wyniesie 1 500 zł. Jeżeli sytuacja majątkowa poszkodowanego nie pozwala mu ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny opłaty sądowej, może on wnosić o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub części. W toku postępowania mogą powstać dodatkowe koszty związane m.in. ze sporządzeniem opinii przez biegłego sądowego. Nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby Klient (poszkodowany) uzyskał pełne zwolnienie od kosztów sądowych, a w związku z tym, żeby zainicjowanie postępowania sądowego nie wiązało się z obowiązkiem uiszczania jakichkolwiek opłąt na rzecz Sądu. 
 
Dochodzenie Odszkodowań Radom - Dowód z opinii biegłego w sprawie odszkodowawczej.
Jednym z dowodów w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie może być dowód z opinii biegłego sądowego, ponieważ sąd musi oszacować wartość szkody lub krzywdy doznanej przez poszkodowanego. W sprawach odszkodowawczych sąd zazwyczaj decyduje się powołać biegłych lekarzy np. psychologów, psychiatrów, chirurgów, ortopedów – w zależności od rodzaju doznanych przez powoda strat; jeśli istnieją wątpliwości co do okoliczności wypadku, sąd może powołać biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. Do zadań biegłego należy ocena doznanych przez poszkodowanego uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia, cierpień fizycznych i psychicznych oraz wartość uszkodzonego mienia, które wpływają na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Strony postępowania sądowego mogą ustosunkować się do treści opinii, żądać sporządzenia dodatkowej opinii przez tych samych bądź innych biegłych. Opinia, podobnie jak inne dowody podlega ocenie sądu.
 
 
Odszkodowania Radom - Co zrobić, jeżeli sąd oddalił w całości, bądź w części powództwo o zadośćuczynienie lub odszkodowanie?
Jeżeli sąd oddalił powództwo w całości, bądź zasądził na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie, odszkodowanie w wysokości nieodpowiadającej poniesionej szkodzie – złóż „zapowiedź apelacji”, a następnie wnieś apelację. W tym celu, poszkodowany powinien w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, złożyć wniosek o pisemne sporządzenie uzasadnienia i doręczenie go wraz z odpisem wyroku. Z uzasadnienia poszkodowany dowie się jakimi motywami kierował się sąd rozważając jego sprawę. Apelację wnosi się do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia poszkodowanemu wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeżeli poszkodowany nie zgłosił wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku, czyli w terminie trzech tygodni licząc od ogłoszenia wyroku. Poszkodowany również w terminach wyżej wskazanych może wnieść apelację bezpośrednio do sądu drugiej instancji.
 
Odszkodowania Powypadkowe Radom - Od kiedy poszkodowany może żądać odsetek za opóźnienie od kwoty zadośćuczynienia/odszkodowania?
W żądaniach pozwu, powód może wnosić o zasądzenie od pozwanego kwoty X tytułem zadośćuczynienia/odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jak wskazać początkową datę zasądzenia odsetek? Powód może żądać odsetek od dnia wyrokowania, bądź od konkretnej daty poprzedzającej dzień wyrokowania. W tym drugim przypadku, powód musi wykazać, że dochodzona suma tytułem zadośćuczynienia/odszkodowania należała się od wskazanego przez niego dnia, że roszczenie takie zostało pozwanemu zgłoszone i istniała obiektywna możliwość ustalenia odpowiedniego zadośćuczynienia/odszkodowania. Pozwany zakład ubezpieczeń jako profesjonalista korzysta z pomocy ekspertów (np. lekarzy, rzeczoznawców majątkowych) i obowiązany jest do ustalenia wysokości powstałej szkody.
 
Odszkodowania Komunikacyjne Radom - Możliwość żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego za mogące powstać w przyszłości skutki wypadku związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.
W pozwie o odszkodowanie i zadośćuczynienie, poszkodowany może żądać ustalenia odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości w związku z doznanymi wskutek wypadku obrażeniami ciała lub rozstrojem zdrowia (np. poszkodowany obawia się, że w przyszłości pojawią się skutki zdrowotne zdarzenia niewystępujące w chwili wytoczenia powództwa). Wprawdzie art. 4421 § 3 k.c., stanowi że w razie wyrządzenia szkody na osobie termin przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia oraz w odniesieniu do szkód na osobie nie działa zasada, że przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody nie może nastąpić później niż po upływie dziesięciu lat od dnia wyrządzenia szkody, to jednak późniejszemu dochodzeniu roszczeń mogą towarzyszyć trudności dowodowe. Ustalenie odpowiedzialności pozwanego za szkody na osobie mogące powstać w przyszłości, zwalnia poszkodowanego z obowiązku wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności podmiotu, na którym taka odpowiedzialność już ciąży.

Odzyskiewanie Odszkodowań Radom - Czy roszczenie o zadośćuczynienie podlega dziedziczeniu?
Mamy taki oto przykład: Pan Jan K. jadąc samochodem wskutek zderzenia z innym uczestnikiem ruchu drogowego, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doznał uszkodzenia ciała, w związku z czym przebywał w szpitalu 5 dni. Pan Jan K. zgłosił szkodę podmiotowi odpowiedzialnemu do jej naprawienia, jednakże wypłacona kwota nie pokrywała całości szkody. Pan Jan K. wystąpił z powództwem do Sądu Rejonowego w Radomiu, jednakże w trakcie postępowania zmarł. Spadkobiercy Jana K. zaczęli się zastanawiać, czy roszczenie o zadośćuczynienie podlega dziedziczeniu? Szukając odpowiedzi udali się do Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w problematyce dochodzenia odszkodowań powypadkowych uzyskując poniższą odpowiedź. Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie jest możliwe wyłącznie w dwóch przypadkach, po pierwsze gdy zostało uznane na piśmie przez obowiązanego do naprawienia szkody; po drugie, gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. Uznanie roszczenia jest oświadczeniem woli złożonym przez osobę odpowiedzialną za wyrządzenie szkody. W drugim przypadku niezbędne jest skuteczne złożenie pozwu o zapłatę przez poszkodowanego.

Dochodzenie Odszkodowań Radom - Czy wysokość świadczeń otrzymanych przez innego poszkodowanego może być punktem odniesienia we własnej sprawie?
Mamy taki oto przykład: Jan K. wskutek zdarzenia komunikacyjnego doznał uszkodzenia ciała (był pod obserwacją lekarzy przez 2 miesiące) oraz szkody materialnej w postaci zniszczenia samochodu osobowego. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd rejonowy zasądził od zakładu ubezpieczeń na rzecz Jana K. kwotę 15 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kwotę 15 000 tytułem odszkodowania. W tym samym dniu, co Jan K. uczestniczyła w wypadku jego siostra Anna K., której jadący samochodem ciężarowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Anna K. również doznała uszkodzenia ciała (była pod obserwacją lekarzy przez miesiąc) oraz szkody materialnej w postaci zniszczenia samochodu osobowego. Sąd rejonowy przed którym toczyła się sprawa zasądził na jej rzecz kwotę 10 000 zł tytułem zadośćuczynienia i 7 000 tytułem odszkodowania. Anna K. nie zgadzała się z rozstrzygnięciem i jako argument podnosiła, że jej brat, który również poniósł szkodę wskutek zdarzenia komunikacyjnego otrzymał świadczenia w wyższej wysokości. Anna K. udała się na poradę prawną do Adwokata specjalizującego się w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych, który wyjaśnił jej zasady ustalania wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania wskazując, że wysokość świadczeń zależy od okoliczności konkretnej sprawy, w szczególności od poniesionych przez poszkodowanego obrażeń, wpływu wypadku na jego życie, poniesionych kosztów, strat materialnych. Kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania są wymierzane indywidualnie, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Odszkodowania Powypadkowe Radom - Czy poszkodowany pieszy, który był pod wpływem alkoholu ma prawo do naprawienia szkody?
Mamy taki oto przykład: Pan Jan K. w sobotę wieczorem wracał pieszo od swojego kolegi, z którym świętując jego imieniny spożywał alkohol. Pan Jan K. poruszał się chodnikiem, miał założoną odblaskową opaskę. W pewnej chwili Pan Jan K. upadł na ziemię i  stracił przytomność, obudził się dopiero w karetce pogotowia, gdzie lekarz poinformował go, że został potrącony przez samochód. Z uwagi na zły stan zdrowia został zabrany do szpitala, w którym przebywał 2 tygodnie. Pan Jan K. w dniu zdarzenia miał przy sobie telefon komórkowy o wartości 1 000 zł oraz laptopa o wartości 3 000 zł, które uległy zniszczeniu. Zakład ubezpieczeń odmówił Janowi K. wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia powypadkowego, uzasadniając decyzję okolicznością, iż w dniu zdarzenia poszkodowany był pod wpływem alkoholu. Pan Jan K, nie zgadzał się z decyzją zakładu ubezpieczeń, gdyż w dniu zdarzenia wypił tylko jedno piwo, czuł się bardzo dobrze i przestrzegał przepisów ruchu drogowego, co mogą potwierdzić świadkowie zdarzenia. Pan Jan K. udał się do Kancelarii Adwokackiej. Po przeanalizowaniu sprawy, Adwokat odpowiedział Janowi K, że okoliczność, iż poszkodowany był pod wpływem alkoholu jest bardzo często podnoszona przez zakłady ubezpieczeń, w celu uchylenia się, bądź zmniejszenia zakresu odpowiedzialności. Pieszy ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeżeli więc pieszy był pod wpływem alkoholu, ale mimo to przestrzegał tych przepisów i nie przyczynił się do powstania zdarzenia, zwiększenia jego skutków, to ma on prawo do stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania powypadkowego. 

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych Radom - Przerwanie biegu przedawnienia.
Mamy taki oto przykład: Pani Anna N. wskutek zdarzenia, które miało miejsce w dniu 1 stycznia 2014 r. w Radomiu poniosła szkodę w postaci zniszczenia samochodu. W dniu 10 grudnia 2016 r. wniosła do właściwego sądu zawezwanie do próby ugodowej, wskazując jako przeciwnika podmiot zobowiązany do naprawienia szkody. W toku postępowania strony nie porozumiały się w kwestii wysokości odszkodowania. Następnie Pani Anna K. wyjechała w celach zarobkowych za granicę. Po powrocie, tj. w lipcu 2019 r., Pani Anna K. wniosła do sądu pozew o zapłatę odszkodowania powypadkowego do Sądu Okręgowego w Radomiu. W toku postępowania pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia, w związku z czym Pani Anna K. udała się do Adwokata, który odpowiedział jej, że roszczenie o naprawienie szkody (zapłatę odszkodowania/zadoścuczynienia powypadkowego) ulega przedawnieniu, lecz poszkodowany może przerwać bieg przedawnienia:
a) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
b)  przez uznanie roszczenia przez podmiot, przeciwko któremu roszczenie przysługuje;
c) przez wszczęcie mediacji;
ponadto,
d) bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
Roszczenie Pani Anny N. nie jest przedawnione, ponieważ zainicjowane przez klientkę postępowanie – zawezwanie do próby ugodowej przerwało bieg przedawnienia, które biegnie na nowo.

Odzyskiwanie Odszkodowań Radom - Czy zakład ubezpieczeń powinien zwrócić poszkodowanemu koszty poniesione w związku z najmem samochodu zastępczego?
Mamy taki oto przykład: wskutek zdarzenia komunikacyjnego uszkodzeniu uległ samochód osobowy Pana Jana N; naprawa miała trwać około 2 tygodnie. Pan Jan N. potrzebuje samochodu w celu dojazdu da pracy, ponieważ mieszka 50 km od miejsca zatrudnienia i nie ma innej możliwości transportu. Pan Jan N. wypożyczył samochód z serwisu, który podął się naprawy jego auta. Koszt wynajmu samochodu wyniósł 4 000 zł. Pan Jan N. chciałby otrzymać zwrot poniesionego wydatku i udał się do adwokata. W kancelarii dowiedział się, iż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których szkoda wynikła (art. 361 § 1 k.c.). Poniesiony przez poszkodowanego koszt najmu samochodu zastępczego, w związku z uszkodzeniem wskutek zdarzenia komunikacyjnego jego samochodu, pozostaje w normalnym związku przyczynowo-skutkowym ze zdarzeniem i poszkodowany może żądać zwrotu poniesionych kosztów. Jednakże należy mieć na uwadze, iż nie zawsze wynajęcie samochodu zastępczego będzie uznane za uzasadnione, zależy to m.in. od charakteru w jakim poszkodowany używał swojego auta; czy pojazd zastępczy należy do tej samej klasy pojazdu, którym poruszał się poszkodowany; czy poszkodowany miał możliwość korzystania z innych form transportu.
 
  

Opracowanie: Kancelaria Prawa Rodzinnego Paweł Stolarek adwokat, Radom 

keyword: Prawo odszkodowań, Odszkodowania Radom, Odszkodwania powypadkowe, Szkody komunikacyjne

Zapraszamy do dyskusji na temat procedury dochodzenia odszkodowań, w tym wysokości uzyskanych odszkodowań. Mamy nadzieję, że niniejsze "forum" będzie okazją nie tylko do pomocy osobom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji, ale także polem do wymiany poglądów między adwokatami działającymi na terenie województwa mazowieckiego zwłaszcza miasta Radom. 


21-12-2016 21:36:23 LIs 
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę domagać odszkodowania za to że samochód potrącił moją matkę na ulicy w Radomiu cztery lata temu. Kierowca samochodu (młody chłopak z Radomia) dostał wyrok w sądzie w Radomiu bo potrącił moją mamę na przejściu dla pieszych. Nikt mi nie mówił że mogę starać się oj akieś pieniądze. Nie wiem też czy nie za późno się orientuję bo przecież minęło tyle lat.

22-12-2016 14:15:35 Adwokat
A czy mama przeżyła wypadek?

22-12-2016 20:56:32 Lis 
Umarła po kilku dniach w szpitalu Cy to ma znaczenie 

23-12-2016 10:23:45 Adwokat 
Może Pan w swoim imieniu domagać się co najmniej zadośćuczynienia. Możliwe, że będzie Panu przysługiwać prawo także do innych "świadczeń". Zapraszam do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego - wyjaśnię Panu dokładnie tematykę - porada prawna w tym zakresie jest bezpłatna. 

05-03-2017 19:30:32 wypadek 
Witam. Jaka jest cena porady prawnej bo uległem wypadkowi i chciałbym się dowiedzieć co i jak czy mogę odzyskać odszkodowanie Pozdrawiam Mirek

06-03-2017 12:32:16 Adwokat 
Porady prawne dotyczące problematyki odszkodowań są bezpłatne (koszt porady mieści się w cenie usługi). Zapraszam do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania (tel. 516 348 436 lub 534 784 784).

29-03-2017 10:46:57 Daria 
WItam. W listopadzie zeszłego roku uległam wypadkowi drogowemu. Najechał na mnie z tyłu samochód dostawczy, 10 dni przebywałam na oddziale w radomskim szpitalu na Aleksandrowicza. Czy mogę przesłać dokumenty na maila czy muszę stawić się osobiście w Kancelarii. Proszę o odpowiedź. Z wyrazami szacunku Daria S.

29-03-2017 14:40:21 Adwokat 
Do Daria. Oczywiście może Pani wysłać dokumenty pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź poprosić np. znajomego o przyniesienie dokumentów. Forma kontaktu jest dowolna.

30-03-2017 11:21:37 A. Radomd 
Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć ile kosztuje ile trzeba czekać na odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń? Interesuje mnie dochodzenie odszkodowania powypadkowego z terenu Radomia a konkretnie Grójca. Już się dowiedziałam, że sprawę będzie prowadził sąd okręgowy w Radomiu.

01-04-2017 16:02:12 Adwokat 
Do A. Radomd. Z reguły pieniądze za odszkodowanie powypadkowe (bez znaczyenia czy z Radomia, czy innego miejsca z Polski) jesteśmy w stanie uzyskać już w 30 dni.

06-04-2017 12:43:44 odszkodowanie 
czy mogę ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe jeśli od wypadku minęło dwanaście lat. Dodam że byłem na sprawie w sądzie chyba to była sprawa karna ale nic sąd nie kazał płacić na moją rzecz.

06-04-2017 13:37:32 Adwokat
Proszę odwiedzić naszą Kancelarię. Porady prawne w sprawie dochodzenia odszkodowań powypadkowych są bezpłatne (koszt porady mieści się w cenie usługi). 
 
adwokat Radom podział majątku kancelaria adwokaci Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego

O NAS | PORADY ON-LINE | FAQ | CENNIK | FILIE | KONTAKT
Copyright 2018 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+