tel. 516 348 436
tel. 534 784 784
adres / mapa dojazdu

POZEW O ALIMENTY OD DZIADKÓW DZIECKA
Jakie elementy powinien zawierać pozew o alimenty od dziadków dziecka ?


Polskie prawo przewiduje możliwość domagania się alimentów także od dziadków dziecka. Jeśli chcemy uzyskać alimenty od dziadków, należy złożyć we właściwym sądzie pozew o alimenty (ta czynność jest nazywana wytoczeniem powództwa). Pozew o alimenty od dziadków dziecka powinien spełniać przede wszystkim wymogi pisma procesowego. Tak jak każde pismo procesowe pozew o alimenty od dziadków musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Pozew o alimenty od dziadków musi być koniecznie podpisany przez stronę powodową albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; pozew powinien zawierać także wymienienie załączników. Pozew o alimenty od dziadków jest pierwszym pismem w sprawie, zatem powienien zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.
Już wkrótce do pobrania pozew o alimenty od dziadków - wzór

Wzór pozwu o alimenty od dziadków


miejscowość, dnia ........................r. 
Do
Sądu Rejonowego
... Wydział Rodzinny i Nieletnich 
w .........

 
Powód: imię i nazwisko, adres zamieszkania
PESEL ....................
ewentualnie zastępowany przez 
przedstawiciela ustawowego w osobie ........

Pozwany: imię i nazwisko, adres zamieszkania 
(jeżeli nie wiemy, gdzie Pozwany zamieszkuje/przebywa i nie jesteśmy w stanie takich informacji zdobyć, możemy złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Żądanie ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu nie jest wyłączone  w sprawie o alimenty od dziadków dziecka)

Wartość przedmiotu sporu: .........
(w sprawie o alimenty od dziadków dziecka WPS obliczany mnożąc żądaną kwotę alimentów przez 12; wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. Przykład: w pozwie żądamy zasądzenia alimentów w kwocie po 800,41 zł. miesięcznie, zatem WPS będzie wynosić 12 x 800,41 zł. = 9.605 zł.)
Pismo wolne od opłaty sądowej.
 
Pozew o alimenty od dziadków dziecka
 
Niniejszym wnoszę o:
1. (dokładne wskazanie żądania zasądzenia alimentów od dziadków dziecka...);
2. zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
3. dopuszczenie dowodów przedstawionych w uzasadnieniu pozwu o alimenty, na okoliczności tam wskazane;
4. nadanie wyrokowi zasądzającemu alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności;
5. rozpoznanie sprawy również pomimo nieobecności strony powodowej. 
 
Uzasadnienie

Uzasadnienie faktyczne...
Uzasadnienie prawne...
Uzasadnienie właściwości miejscowej sądu...
(powództwo o alimenty od dziadków dziecka możemy wytoczyć przed sądem, w którego okręgu Pozwany ma miejsce zamieszkania, bądź, korzystając z właściwości przemiennej, przed sądem, w którego okręgu uprawniony ma miejsce zamieszkania)

 
podpis Powoda albo
przedstawiciela ustawowego Powoda albo
pełnomocnika Powoda

 

Załączniki:
- wymienienie załączników;
- odpis pisma oraz załączników.  

Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty od dziadków?

Pozew o alimenty od dziadków należy bezwzględnie złożyć do sądu rejonowego (jest to tzw. właściwość rzeczowa). Do właściwości sądów okręgowych należą między innymi sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, jednakże z wyłączeniem spraw o alimenty (oraz innych spraw określonych w stosownych przepisach). Zatem nawet w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu w naszej sprawie o alimenty od dziadków dziecka przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, to i tak pozew o alimenty należy skierować do sądu rejonowego. 
Wiemy już, że pozew o alimenty od dziadków należy skierować do sądu rejonowego, jednakże który z nich jest właściwy miejscowo? W praktyce mamy do czynienia z trzema rodzajami właściwości miejscowej: ogólną; przemienną; wyłączną. Zgodnie z właściwością ogólną powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany (dziadek, babka, dziadkowie) ma miejsce zamieszkania. Gdy pozwany nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, powództwo można wytoczyć według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Powyżej została omówiona właściwość ogólna. Powództwo w sprawach dotyczących alimentów od dziadków dziecka można wytoczyć także według właściwości przemiennej. Właściwość przemienna polega na tym, że powództwo można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach regulujących właściwość przemienną. Zatem powództwo o roszczenia alimentacyjne wnuków przeciwko ich dziadkom można wytoczyć również przed sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona (dziecko). Korzystanie z właściwości przemiennej w sprawach o alimenty od dziadków powinno być stosowne jak najczęściej, bowiem jest to z reguły najbardziej korzystne dla strony powodowej (brak konieczności dojazdów do sądów znacznie oddalonych). 
Przykład: 
Dziecko zamieszkuje w Radomiu, a jego dziadkowie w Warszawie. Dziecko, opierając się na przepisach dotyczących właściwości przemiennej, może wytoczyć powództwo przed Sądem Rejonowym w Radomiu. Oczywiście istnieje możliwości wytoczenia powództwa przed właściwym sądem w Warszawie; zależy tylko i wyłącznie od strony powodowej, czy z właściwości przemiennej skorzysta.

Kiedy po alimenty od dziadków?

 
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Krewnymi w linii prostej są bez wątpienia dziadkowie. Jednakże na dziadkach spoczywa obowiązek alimentacyjny w dalszej kolejności. Zasadą jest, że obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Jeśli mówimy o dziadkach, to rozumiemy pod tym pojęciem zarówno dziadków ojczystych, jak i dziadków macierzystych. Którzy dziadkowie są zatem zobowiązani do alimentacji w pierwszej kolejności? Odpowiedź jest niby prosta - są zobowiązani w tej samej kolejności (są to wszak krewni w tym samym stopniu), jednakże każdy z tych krewnych jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym w części odpowiadającej jego możliwościom zarobkowych i majątkowym. Obowiązek alimentacyjny dziadków (czyli krewnych zobowiązanych w dalszej kolejności) powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. rodzice dziecka umarli) albo osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi (możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego w bliższej kolejności nie wystarczają na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego) lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe (np. brak majątku dłużnika, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję) lub połączone z nadmiernymi trudnościami (np. jedynym majątkiem dłużnika alimentacyjnego jest nieruchomości, co do której prowadzona jest "przeciągająca się" egzekucja).
 
Opracowanie: Kancelaria Adwokacka Paweł Stolarek adwokat, Radom 2014
keyword: AlimentyPrawo rodzinne, Alimenty od dziadków, Pozew o alimenty

Zapraszamy do komentowania artykułu bądź zadawania pytań na zasadzie forum.

21-08-2014 18:05:01 gość 
Zamierzam złożyć pozew o alimenty od dziadków. Czy trzeba ten pozew o alimenty opłacić? Pozwu o alimenty od ojca dzieci nie opłacałam, czy z pozwem o alimenty od dziadków jest podobnie? Z góry dziękuję za odpowiedź

22-08-2014 20:27:16 adwokat 
Pozew o alimenty od dziadków dziecka nie podlega opłacie sądowej.

25-02-2015 19:13:02 Amelia. 
Witam mam pewien problem. Zostałam wezwana przez sędziego od wskazania wartości przedmiotu sporu. Nie wiem co to jest i jak ją obliczyć. Dodam, że chcę podwyższenia alimentów od dziadka z kwoty po 100 do kwoty po 200 i tyle samo alimentów od babki dziecka. Proszę o pomoc.

26-02-2015 15:11:31 adwokat 
Jeśli alimenty od dziadków zostały już określone na kwotę po 100 zł. od każdego z dziadków, zatem sporna jest kwota alimentów ponad tę kwotę, czyli o kolejne po 100 zł. alimentów od każdego z dziadków. Wszak nie domaga się Pani zasądzenia alimentów po 200 zł. od każdego z dziadków, tylko podwyższenia alimentów z kwoty po 100 zł. do kwot po 200 zł. Wartość przedmiotu sporu, jeśli chodzi o alimenty od jednego z dziadków, wynosi 1.200 zł.; wartość przedmiotu sporu, jeśli chodzi o alimenty od drugiego z dziadków, również wynosi 1.200 zł.

28-05-2015 10:00:42 J. 
Otrzymuję alimenty na dzieci od byłego męża, ale chciałabym otrzymywać więcej. Co mam robić, żeby otrzymywać więcej alimentów. Czy domagać się zwiększenia alimentów od ojca dzieci czy wystąpić przeciwko jego rodzicom. Kiedy mogę domagać się alimentów od dziadków? Czy również wtedy gdy ojciec płaci alimenty na dzieci?

28-05-2015 13:55:18 adwokat 
Odpowiedź na pytanie - kiedy można dochodzić alimentów od dziadków, znajduje się wprost w artykule.

02-10-2015 13:32:56 maria 
Czy można coś z tym zrobić? Mój były mąż przestał płacić alimenty na dziecko. Mój ojciec już nie żyje a matka jest bardzo schorowana. Rodzice byłego męża są już w podeszłym wieku. Mają niskie emerytury rolnicze, ale za to przeszło dziesięć hektarów ziemi. Dzielą ziemię i sprzedają na działki. Prosiłam wielokrotnie, żeby dołożyli do utrzymania wnuka, bo mi nie starcza na wszystko, ale nic to nie dało, bo oni zasłaniali się mówiąc, że mają niskie emerytury i sąd nie zasądzi od nich alimentów na wnuka. Oni patrzą tylko na siebie, dla nich ważne są tylko pieniądze. Nie znam się na prawie. Nie wiem czy w takim przypadku należą mi się alimenty od dziadków dziecka.

09-10-2015 14:00:03 adwokat 
Proszę o przesłanie szczegółowych informacji na maila - zakładka Kontakt lub Porady prawne on-line. W mojej ocenie jest szansa na uzyskanie alimentów od dziadków dziecka. Należy brać pod uwagę i możliwości zarobkowe, i możliwości majątkowe dziadków dziecka.

12-10-2015 09:15:25 Agnieszka 
Witam. Chciałam zapytać jaka jest wysokość najniższych i najwyższych alimentów do dziadków dziecka? Po prostu nie wiem czy jest sens kierować sprawę o alimenty od dziadków do sądu dla marnych kilkuset złotych miesięcznie. 
 
12-10-2015 19:06:50 adwokat 
Podobnie jak przy alimentach od rodziców, trudno określić jaka jest najniższa i najwyższa kwota alimentów. Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Dla wielu dodatkowe alimenty od dziadków dziecka w kwocie po kilkaset złotych miesięcznie to istotna poprawa sytuacji finansowej.

21-10-2015 22:43:18 Agnieszka Warszawa 
Witam. Potrzebuję pilnego wyjaśnienia pewnej nurtujące mnie kwestii dotyczącej alimentów od dziadków dziecka. Moja córka uczy się w szkole średniej i mieszka w bursie szkolnej, czyli w domu tylko jest w sobotę i niedzielę. Ogólnie z mężem staramy się utrzymać córkę, ale nam już nie starcza na życie, a mamy jeszcze czworo młodszych dzieci. Czy w takiej sytuacji mogę wystąpić o alimenty od dziadków na najstarsze dziecko. Czy te alimenty to są tylko wtedy jakby mąż odszedł i mi nie płacił.

22-10-2015 11:58:45 Adwokat 
Niezwłocznie powinna Pani wnieść pozew (oczywiście w imieniu córki) o alimenty od dziadków dziecka. 

30-10-2015 17:05:10 Alimenty dziadkowie
Bardzo ciekawy artykuł na temat alimentów od dziadków. Z niecierpliwością czekam na więcej na temat alimentów. 

03-11-2015 20:41:21 Ghost 
Witam, Od momentu złożenia pozwu do sądu jak długo trwają procedury związane z uruchomieniem postępowania przeciwko babce dziecka w sprawie ściągania alimentów.

04-11-2015 10:27:10 Adwokat 
To zależy do którego Sądu został złożony pozew o alimenty od dziadków. Zasadą jest, że mniejsze Sądy rozpoznają sprawy szybciej, choć wyjątki się zdarzają.

 
05-11-2015 20:08:15 Prawo
Tak, to prawda. Wszystko zależy od sądu i sędziego.  Prawo prawem, a życie życiem. Powinno być szybko, a jest jak jest. Powodzenia i wytrwałości w dochodzeniu alimentów od dziadków dziecka. Ciekawy artykuł. Będę czytać z zaciekawieniem kolejne wpisy.

06-11-2015 19:06:03 dość
ZBYT MAŁO OSÓB WIE, ŻE MAJĄ PRAWO DO DOCHODZENIA ALIMENTÓW OD DZIADKÓW.

 17-11-2015 19:27:14 Sl.
Trzeba to jakoś rozłosić, że jak małżonek nie płaci alimentów to z pozwem o alimenty od dziadków dziecka. Takie jest prawo, ale wiekszość osób nie wie jak go stosować. Po alimenty od dziadków!

 26-11-2015 10:37:01 Alimenty na dzieci
Szanowny Panie Mecenasie. Mam 35 lat, jestem przewlekle chora, ale zarabiam (zarabiam ok. 1.200 zł. netto miesięcznie) i staram się utrzymać siebie i dwoje małych dzieci (6 lata i 8 lat), bo mąż w ogóle się nami nie interesuje, nie płaci alimentów. Z funduszu alimentacyjnego dostaję alimenty po 200 zł. na dziecko. Te alimenty nie wystarczają. Dzieci chodzą do szkoły, nie mogę sobie poradzić. Nikt z rodziny nie chce mi pomóc. Dziadkowie, tzn. rodzice męża, powiedzieli, że to nie jest ich sprawa, że jesteśmy dorośli i że to są nasze dzieci, oni swoje odchowali. Co ja mogę zrobić? Czy naprawdę nikt z rodziny nie powinien nam pomóc. Czy to nie jest prawda, że można dostać alimenty od dziadków. Dzieciom muszę odmawiać prawie wszystkiego. Oszczędzam nawet na jedzeniu. Dziadkowie dzieci mogą pomóc, ale nie chcą. Czy mogę się jakoś wystarać o alimenty od dziadków. Co mam robić? Czy nasze prawo może mi pomóc?

 26-11-2015 11:40:23 Adwokat
Szanowna Pani, proszę jak najszybciej wystąpić o alimenty od dziadków dziecka. Dzieci mają prawo do alimentów także od dalszych krewnych. Życzę powodzenia. 

02-12-2015 16:30:41 Klaudia 
Mam pytanie,ojciec 8letniej córki w 2010r miał zasadzone alimenty ale po dziś dzień nie zapłacił ani złotówki,mimo że sprawa jest od tamtego roku u komornika,komornik nic do tej pory nie zdziałać,fundusz alimentacyjny mi nie przysługuje ponieważ przekraczam próg dochodowy,sama mam komornika na pensji,dostaje na konto kwotę wolna od potrąceń czy mogę złożyć pozew o alimenty od dziadka i babci,rodziców ojca córki?

 03-12-2015 17:25:12 Adwokat
Proszę złożyć pozew o alimenty od dziadków dziecka (w Pani przypadku dziadków ojczystych). Niczym Pani nie ryzykuje. Niemożność wyegzekwowania alimentów od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności może być podstawą do skierowania powództwa o alimenty względem osoby zobowiązanej do alimentów w dalszej kolejności.

04-12-2015 10:11:28 pozwany o alimenty 
Witam. A co zrobić jak już jestem pozwany do płacenia alimentów na wnuczkę. Nie chodzi o to że nie mogę płacić. Chcę kupować dziecku to co uważam, a nie ładować kasę na synową. To prawo jest chyba jakieś chore że mam płacić alimenty pomimo że nie jestem rodzicem.

09-12-2015 14:24:21 alimenty na dziecko od dziadków
chcę założyć sprawę o alimenty od dziadków dziecka. czy za wiosek trzeba będzie zapłacić. jak rozbiłam sprawe o alimenty od ojca dziecka to mi powiedziano że nie trzeba płacić. nie wiem jakiem mam prawo. 

09-12-2015 18:18:06 Adwokat
Pozew o alimenty od dziadków nie podlega opłacie sądowej. 

16-12-2015 09:22:37 Danuta Koziel 
Jestem babcia ktora zostala pozwana o alimenty na wnuka ,jestem na rencie po mezu mam 940zloty renty .Nie mam prawa widywac sie z wnukiem poniewaz ,powiedziano mi zeby maly mogl bez stresowo dorastac .nadmieniam tez ze przez 1 rok malego praktycznie wychowal sie przy mniue .Co moge zrobic w takiej sutuacji???. Prosze o odpowiedz .Alimenty w pozwie odemnie chca az 500zloty

26-12-2015 11:02:26 Anna 
Ojciec mojego syna nie płacil alimentow obecnie przebywa w zakładzie karnym. Ja od listopada podjęłam prace i nieznacznie przekrocze kryterium w funduszu alimentacyjny (o premie bądź np w grudniu o dodatek swiateczny). Czy w takim wypadku mam szansę na alimenty od dziadków ( ze strony ojca dziecka)którzy od 4 lat nie interesują się wnukiem? ? Alimenty od ojca wynosiły 350 zł czy jest szansa wyegzekwować podobna kwotę od dziadków? ? Jest mi ciężko lecz dziecko na zapewnione "ubrania, leki i jedzenie" Czy jest jeszcze inny sposób żeby nie stracić alimentow z funduszu ? Nasze gospodarstwo domowe liczy dwie osoby czyli kryterium to 1450zl

05-01-2016 11:28:10 darek 
witam mam na utrzymaniu 7 letną córkę i była żona nie płaci żadnych przysadzonych alimentów z głosiłem się doGOPS płacili mi przez pół roku .Ale teraz mam zbyt wysokie zarobki i przestali na córke płacic.Miałem zasądzone 400 zł

08-01-2016 13:41:33 Marlena 
Witam serdecznie mam pytanie mój były mąż ma przesadzone alimenty w wysokości 350 zł ale od dwóch lat ich wogole nie płaci teraz obecnie odstępuje drugi wyrok w więzieniu 10 miesięcy a pytanie tyczy teho czy jak on ma przyznane alimenty to również można się od dziadków starać o alimenty chodzi o to czy jego przypadną w takim razie czy on tez będzie musiał płacić

09-01-2016 19:09:10 Adwokat 
Pani Marleno. Czy można domagać się alimentów od dziadków w sytuacji, gdy alimenty są już zasądzone od rodzica? Jeśli rodzic nie płaci alimentów, to należy bezwzględnie wystąpić o alimenty od dziadków. Jeśli rodzic płaci alimenty, to też w pewnych wypadkach można wystąpić o alimenty od dziadków dziecka.

13-01-2016 21:59:08 AgnieszkaŚ 
Dobry wieczór. Czy alimenty od dziadków ,są weryfikowane od rodziców ojca , czy moich też ?Czy potrzebna jest znajomość dochodów dziadków i potrzebuje okazania rachunków ,jako okazanie kwoty przeznaczanej miesięcznie na dziecko? Czy jeśli naliczona kwota alimentów dla dziadków jest nie wystarczająca , mogę podwyższyć alimenty i jakie są szanse? Dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam

22-01-2016 17:16:09 ninus1984 
Witam.Jestesmy z meżem rodziną zastepczą dla mojego siostrzeńca od października 2014. Ma on zasądzone od ojca alimenty 350zł miesiecznie od roku 2010.Sprawa jest u komornika. w 2015 komornik potrącił mu łącznie ok 1250z przy czym ostatnia wpłata była w 04.2015. mamy zaswiadczenie teraz ze stycznia 2016 o bezskutecznej egzekucji. Ojciec nie interesuje sie synem no i tez nic nie reguluje. Zaległości ma na 15tys.Wiemy że można starac sie o alimenty od dziadkow ze strony ojca. Czy my jako rodzina zastepcza mozemy taki pozew w imieniu maloletniego złozyc?? jesli tak to co z dochodów musimy przed sądem przedstawic?? Mamy 3 swoich dzieci plus Maciej w rodzinie zastepczej. Pozdrawiam

25-01-2016 10:11:05 Adwokat
Rodzina zastępcza jest uprawniona do reprezentowania dziecka, które pozostaje pod ich pieczą, w zakresie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Można domagać się alimentów do dziadków.

28-01-2016 16:15:52 Alimenty na dziecko 
WITAM. ILE NAJWIĘCEJ ALIMENTÓW MOGĘ SIĘ DOMAGAĆ OD DZIECKA. Czy są jakieś tabele alimentów od dziadków, od czego zależy wyskość alimetntów na dziecko od dziadków. 

03-02-2016 00:40:05 Mis 
Witam!Sprawa alimentacyjna toczy się ponad pół roku.Mam przyznane zabezpieczenie w kwocie 700zł.Ojciec syna płaci jedynie 300zł.Komornik nie ma z czego ściągać,ponieważ utrzymuje że jest bezrobotny,nie ma majątku,mieszka z konkubiną i jest na jej utrzymaniu.Do komornika wpłaca jedynie część zasądzonej kwoty.Czy mogę ubiegać się o alimenty od jego matki?Czy moja mama też byłaby brana pod uwagę?Mam dziecko niepełnosprawne i to ona się nim zajmuje kiedy ja jestem w pracy.Prosze o pomoc!.

05-02-2016 19:32:27 Paulina 
Mam córkę która ma 5 lat. i ustalone mam alimenty od ojca dziecka w wysokości 400zł co miesiąc. ale on nie płaci i dostaje pieniądze z MOPSU.. tylo bym chciała podjąć prace i wtedy nie dostane już z MOPSU pieniedzy. chce złożyć pozew do sądu od dziadków bo ojciec nie płaci. i czy jeżeli znam tylko imiona dziadków dziecka to musze złożyć wniosek o kuratora? czy moge dostać taki wzór od Państwa??

12-02-2016 12:13:11 Patty 
Witam, fantastyczny artykuł,ale mam kilka kwestii które nie są poruszone a tyczą się mojej sprawy,bede bardzo wdzieczna. Mam zasądzone alimenty na syna (lat 8) 700 zł i na siebie 500 zł czyli na była żonę ,mój były mąż nie płaci alimentów żadnych sprawa u komornika leży w martwym punkcie bo jest nie uchwytnym,mam adres jego matki czyli babki ojca jego adresu nie znam( rodzice byłego męża są po rozwodzie matka-babka zawarła związek małżeński)przez 7,5 roku moi rodzice wspierają mnie duchowo materialnie zapewniają dach nad głowa. wczesniej korzystałam z pomocy mopsu otrzymywałam na syna fundusz alimentacyjny (500zł)jednak od pewnego czasu gdy pracuje nie nalezy mi się juz nic.A nie ukrywam ze dziecko ma choroby współistniejace reflux pecherzowo moczowy jest pod stałą opieka urologa nefrologa a ostatnio i laryngologa. Dodam ze były mąż miał wyrok za uchybianie sie od płacenia alimentów. Chciałabym wiedzieć czy moge sie starac o zaległe alimenty od babki i ewentualnie dziadka ktorego adresu nie znam na syna i na mnie? Czy rodzice byłego męża są zobowiązani do płacenia alimentów na bylą żone? Jesli chciałabym aby dziadkowie teraz płacili mi bieżące alimenty to czy mam zakladać oddzielne sprawy: 1.zaległe alimenty na syna 2. zaległe alimenty na była żone 3. wniosek o alimenty od dziadków na dziecko- wnuka 4.wniosek o alimenty od dziadków na byłą żone Bardzo Prosze o POMOC

13-02-2016 19:03:16 sonia 
Corka regularnie placi w kwocie zgodnej z wyrokiem sadu alimenty na syna.Ale nasz 18letni wnuk zada wiecej....Wobec tego skierowal przeciwko nam / dziadkom/ pozew do Sadu o alimenty.I dlatego pytam Czy to mozliwe ,ze sad moze nakazac dziadkom placenie alimentow pomimo tego ,ze matka je placi? Prosze o informacje

27-02-2016 23:13:49 anna 
Panie mecenasie mam zasądzone zabezpieczenie na córkę od jeszcze męża bo toczy się sprawa rozwodowa i o alimenty w sądzie okręgowym ale i tak nie dostaje pieniędzy a on pije bawi się mieszka z nią i ja chciałbym zapytać czy mogę złożyć pozew o alimenty od niej w czasie trwania tamtej sprawy a już mi powiedział że mi nie da rozwodu proszę o pomoc

29-02-2016 10:14:12 Adwokat 
Pani Anno, powinna Pani złożyć pozew o alimenty od dziadków dziecka

29-02-2016 12:18:49 Dorota 
Witam! Mam pytanie , moja córka skończyła 18 lat w 2015 roku , do czasu ukończenia pełnoletności alimenty zasądzone ojcu dziecka płacili jego rodzice , czyli dziadkowie. Po uko nczeniu pełnoletności stwierdzili że dziecko już ich nie interesuje i nie będą płącić dalej alimentów za swojego syna. Mój ex mąż a ojciec mojej córki siedzi obecnie w więzieniu i twierdzi że nie ma z czego i nie będzie płacił. Czy w tej sytuacji moge domagać się aby dziedkowie nadal płacicili alimenty dla córki, córka nadal się uczy obecnie jest w klasie maturalnej i chce po maturze sudiować na dziennej uczelni?

29-02-2016 14:01:53 Adwokat 
Pani Doroto, proszę przekonać córkę do wytoczenia powództwo o alimenty od dziadków.

13-03-2016 19:36:02 Mama 
Witam. Mam następujące pytanie.Ojciec mojej dwójki dzieci nie płaci na nie alimentów od półtora roku.Wnioslam pozew o alimenty od dziadków.Mam wyznaczona rozprawę a w piśmie napisane jest abym dostarczyła dowody moich zarobków. Nie pracuje jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna mam tylko zasiłki.Jakie w takim razie maja byc te dowody?Mieszkam za granica z obecnym partnerem. Dzieci nie żyją w niedostatku ponieważ moj partner pracuje.Jednak to nie on jest ojcem dzieci i to nie on powinien na nie lozyc. Czy mam jakieś szansę na alimenty od dziadków? Ile takich rozpraw się odbywa zanim zapada wyrok? Nie stać mnie na ciągle latanie na rozprawy. Czy mogę nie stawić się na rozprawie a wysłać adwokata? Czy sobiedzieciom zaszkodzę? Z góry dziękuje za odpowiedź.

14-03-2016 10:12:10 Adwokat
Proszę przedstawić dokumenty świadczące o Pani sytuacji zarobkowej. Istotne jest dlaczego Pani nie pracuje. Sąd będzie chciał ocenić Pani możliwości majątkowe i zarobkowe. Partner nie jest zobowiązany do alimentowania małoletnich. Ilość rozpraw zależy od tego, jakie dowody strony zgłosiły bądź zgłoszą. Sprawy o alimenty od dziadków niekiedy kończą się po jednej rozprawie, zdarza się też, że trwają np. rok. Może Pani wziąć adwokata; Pani osobisty udział nie jest konieczny, ale byłby korzystny.

20-03-2016 16:17:38 emila 
Witam.Mam dwoje dzieci 18 lat i 15 oboje się uczą.Ojciec dzieci od wielu lat nie płaci zasądzonych mu alimentów ,otrzymuje je z funduszu.Nigdy nie starałam się o alimenty od byłego teścia.W sierpniu ubiegłego roku teść zmarł.Cały spadek zapisał obcej osobie która nie jest krewną mojego męża,ani też nie była małżonką mojego byłego teścia .Czy mogę się ubiegać o alimenty od osoby która przyjeła spadek po moim teściu?

24-03-2016 18:44:32 babcia 
Witam, mój syn wraz z żona wyjechali za granice (UE), nie ułoźyło im sie. Rozwiedli sie w Polsce, synowa wraz z dzieckiem od kilku lat jest w Hiszpani, syn w Stanach, nie mogą sie dogadac. Przyszło mi pismo od adwokata, wezwanie do płacenia alimentów w kwocie 600 zł zgodnie z art 132 kro. z przypiseme ze Sad nałozył alimenty w kwocie 150 euro. Rozprawy nie było, nikt mnie nie pytał jaką mam rente i jakie ponosze koszty utrzymania oraz leczenia. Proszę o informację co w tej sytuacji mam robić? Dziękuje

24-03-2016 20:15:14 Adwokat 
Proszę się upewnić w Sądzie w jakim trybie zapadło orzeczenie. Mógł być wydany wyrok zaoczny, ale musiała nastąpić próba skutecznego doręczenia. Możliwe, że Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia (postanowienie, które co do zasady wydawane jest na posiedzeniu niejawnym), wtedy musi Pani wnieść zażalenie. 

25-03-2016 19:14:08 Wioleta 
Witam wychowuje samotnie 13 letniego syna dziadkowie ze strony jego ojca wogóle się nim nie interesują wnuka widzieli 4 razy w przeciagu tych 13 lat ojciec mojego syna popełnił samobójstwo gdy syn miał 6 lat do tej pory sama starałam się zapewnić co potrzeba synowi niestety coraz trudniej mi to idzie czy według prawa mam możliwość pozwać rodziców zmarłego ojca mojego syna by płacili alimenty na wnuka?

10-05-2016 17:10:39 Kasia 
Witam. mam 22 lata, ojciec zostawił naszą rodzinę gdy miałam lat 6, od sprawy rozwodowej zasądzono mu alimenty w wysokości około 350zł miesięcznie, oczywiście nie są one od lat spłacane, ostatnio otrzymałam pismo, z którego wynika, że ojciec jest mi dłużny 54tys złotych ale z racji tego, że przebywa obecnie w zakładzie karnym nie jest w stanie ich spłacić. Zdarzają się miesiące, że komornik ściagnie po 60 czasami 100zł. Matka ojca nie interesuje się mną od 10 roku życia, utrzymuje mnie sama mama która zarabia 2tys. wiadomo studiuje w innym mieście, jest ciężko. Matka ojca przebywa i pracuje za granicą. Czy mogę w takim wypadku ubiegać się o spłacanie alimentów ojca przez jego matkę? Proszę o odpowiedź.

11-05-2016 08:35:04 Adwokat 
Babka ojczysta, co do zasady, nie jest odpowiedzialna za długi swojego syna. Jednakże babka ojczysta jest względem Pani zobowiązana do alimentów. Zatem należy wytoczyć powództwo o alimenty od dziadków. To, że jest Pani osobą pełnoletnią nie przeszkadza. Jednakże samo wniesienie pozwu o alimenty od dziadków nie wystarczy, trzeba jeszcze opracować strategię procesową, bowiem babka ma szereg możliwości uchylenia się od płacenia na Panią alimentów. 

17-05-2016 08:06:40 a 
chcę złożyć pozew w imieniu dziecka od dziadków - rodziców zobowiązanego który nie płaci na córkę, bo nie chce. czy mam złożyć dwa osobne pozwy czy wystarczy jeden ze wskazaniem babci i dziadka jednocześnie jako pozwanych?

18-05-2016 09:10:23 Adwokat 
W pozwie o alimenty od dziadków dziecka można pozwać zarówno jednego z dziadków jak i obojga dziadków, co nie wyklucza pozwania większej liczby osób.

18-05-2016 16:44:39 Agnieszka 
Witam, ja mam zasądzone alimenty na dziecko od jego ojca. Przed dwa lata nie otrzymałam ani złotówki, egzekucja u komornika jest bezskuteczna bo pracuje na "czarno" odkąd został poinformowany o wszczęciu postępowania. Złożyłam więc pozew o alimenty od dziadków i w momencie gdy dostali oni wezwanie na sprawę. Ojciec dziecka zatrudnił się, komornik zajął mu pensje. Sąd z tego powodu oddalił pozew o alimenty od dziadków. Jak tylko sprawa się zakończyła, ojciec dziecka znów zaczą pracować na "czarno". Czy mogę ponownie złożyć pozew by dziadkowie łożyli na dziecko?

19-05-2016 10:25:13 Adwokat
Proszę ponownie złożyć pozew o alimenty od dziadków dziecka.

20-05-2016 13:34:58 Anna 
Witam!Ojciec moich dzieci nie płaci alimentów,komornik jest bezradny ponieważ dłużnik pracuje na czarno w związku z tym chciałabym zasądzić alimenty od dziadków. mam pytanie ja mieszkam w Szczecinku a dziadkowie w Opolu do którego sądu powinnam złożyć pozew? i czy mogę złożyć pozew jeżeli nie znam nr.pesel babci i dziadka!

23-05-2016 11:03:23 Adwokat
Pozew o alimenty od dziadków dzieci proszę złożyć do sądu właściwego wg. miejsca zamieszkania dzieci. Jeśli to Pani nie pasuje, proszę złożyć pozew wg. miejsca zamieszkania pozwanych, czyli dziadków. Proszę złożyć pozew o alimenty bez numerów PESEL dziadków. 

02-06-2016 10:58:08 Anna 
Witam Panie Mecenasie. Ojciec moich dwóch córek ma zasądzone alimenty w kwocie po 650 zł na każde dziecko czyli łącznie 1300 zł miesięcznie. Płaci bardzo różnie, oczywiście nie zasądzoną kwotę. W ten sposób urosło ogromne zadłużenie.Sprawa jest u komornika jednak szanse na odzyskanie pieniędzy są marne. Postanowiłam złożyć pozew o alimenty od dziadków i takowe zasądzono. Dziadek i babcia mają płacić alimenty w kwocie po 250 zł na każde dziecko, czyli babcia 500 zł i dziadek 500 zł. Moje pytanie brzmi czy w takim wypadku dziadkowie powinni płacić kwoty zgodne z wyrokiem czy tylko różnice niedopłaty ojca? Np. ojciec wpłaci 800, niedopłata wynosi 500 zł i czy te 500 zł dzielą między sobą babcia z dziadkiem? Z góry dziękuję za odpowiedź.

08-06-2016 21:28:22 Justa 
Witam...ojciec mojego syna nie placi juz 3miesiac alimentow mam przyznane 600zl sprawa jest u komornika a komornik nic nie jest w stanie z tym zrobic choc ojciec dZiecka pracuje komornik nie sciaga pieniedzy...dziadkowie maja po 65lat i stale emerytury co mam z ta sprawa zrobic ba fundusz sue nie łapię...dziękuję z gory za odp

12-06-2016 22:12:25 Joanna 
Witam. Mój były mąż uciekł za granice i nigdy nie zapłacił ani grosza alimentów. Czy mogę sie ich domagać od jego mamy ( dodam, iż maż adoptował moja córkę - pełna adopcja z wpisem do aktu urodzenia). Wyszłam wprawdzie powtórnie za maż, ale wciąż spłacam długi byłego męża i jest troszkę cieżko. Czy mam prawo do wniesienia takiego pozwu i dochodzenia alimentów od jego mamy? Jemu sad przyznał 500zl/m-c. Czy takiej samej kwoty mogę dochodzić? Dziękuje z góry za odpowiedz -Joanna

27-06-2016 14:32:21 lidia 
dzien dobry mam pytanie dostaje alimenty z funduszu na corke w kwocie 350 teraz sie dowiedzialam ze ojciec mojej corki nie zyje nie przysluguje mi renta z zusu bo ojciec dziecka nigdzie nie pracowal czy moge starac sie o rete od dziadkow i do ktorego z dziadkow bo byly tesc ma tylko emeryture byla tesciowa nie czy mam napisac pozew tylko do dziadka czy ich obojga

01-07-2016 21:04:44 Katarzyna 
Dzien dobry. Mam pytanie mam 39 lat moja corka 13 lat, na stale mieszkamy w Hiszpanii, ja pracuje zarabiam 600 euro miesiecznie, corka chodzi do szkoly, ojciec dziecka (nie bylysmy malzeñstwem) zmarl 3 miesiace temu (corka nie ma prawa do renty po ojcu). Czy moge sie starac o alimenty od dziadkow ze strony mojego partnera, wiem ze maja wysokie renty, a ja obecnie jestem w trudnej sytuacji, moge zlozyc pozew przebywajac tutaj w Hiszpanii, jakie dokumenty beda wymagane, chodzi mi czy jakies specjalne z uwagi ze mieszkam za granica? I czy musimy byc osobiscie z corka w Polsce? Dziekuje. Katarzyna.

04-07-2016 10:58:01 Adwokat 
W opisywanej sytuacji istnieje możliwość ubiegania się o alimenty od dziadków (rodziców zmarłego partnera). W większości przypadków nie ma potrzeby osobistego udziału w sprawie (jeśli na sprawie jest adwokat). Zapraszam do skorzystania z porady prawnej telefonicznej. 

06-07-2016 16:47:44 magdaB 
Witam, mąż nie płaci zasądzonych w 2014 roku alimentów na naszą 7 letnia córkę od 10.2015 - 06.2016 dostawałam alimenty z funduszu alimentacyjnego. obecnie chce zlozyc pozew o alimenty od dziadków czy mogę sie ubiegac o bierzace alimenty i zalegle za ktore scigany jest moj byly maz? czy tylko te bierzące? Dziekuje // Magda

10-08-2016 08:18:39 Emilia 
Witam. Mam zasadzie alimenty na syna od byłego męża w kwocie 500 zł miesięcznie, od naszego rozwodu w 2011 roku były mąż raz płaci a raz nie, ma zaległość na kwotę ponad 6 tys. Obawiam się ze nigdy mogę nie otrzymać tych zaległych alimentów i tutaj moje pytanie, czy mogę złożyć pozew o spłatę tych zaległych alimentów od teściowej? I jak może zabezpieczyć alimenty żeby nie doszło do przedawnienia, bo gdzieś słyszałam że po jakimś czasie były mąż może coś takiego zrobić. I proszę mi doradzić co mam w tej sprawie zrobić aby uzyskać te zaległe i bieżące alimenty, dodam że z funduszu alimentacyjnego nie otrzymam pieniędzy bo pracuje i były mąż średnio płaci co dwa miesiące tylko potocznie żebym nie poszła do funduszu. Dziękuję Emilia

24-08-2016 05:08:01 @Ela 
Witam. Mój problem polega na tym ze ojciec mojego dziecka nie płaci alimentow, jest nie sciagalny przez komornika. Z Funduszu alimentacyjnego również nie popieram pieniędzy ponieważ mój dochód przekracza kryterium. Ponieważ ojciec dziecka nie interesuje się nim chce wystąpić do Sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jednak po tej rozprawie chce złożyć Wniosek do Sądu o pozwanie do alimentów Dziadka mojego dziecka. Moje pytanie: czy mimo iż ojciec dziecka będzie miał pozbawione prawa do dziecka to dziadek będzie mógł płacić alimenty?

25-08-2016 13:02:45 gonia 
Witam.Mam przyznane sądownie alimenty na corke w wysokosci 500zl ale wyplaca mi je fundusz alimentacyjny bo moj byly mąz jest nie wyplacalny 2lata temu podnioslam sadownie alimety o 250zl i i te pieniadze musi placic byly maz ale od 2 lat nie zaplacil ani grosza podnioslam dla tego ze corka zachorowala na nowotwor i koszty leczenia przekroczyly moje granice moze mogla bym napisac do sadu zeby dziadek placil i czy moge naliczyc odsetki za te 2 lata nie placenia.Prosze o odp

27-08-2016 15:48:22 ela@ 
Witam. Mój problem polega na tym ze ojciec mojego dziecka nie płaci alimentow, jest nie sciagalny przez komornika. Z Funduszu alimentacyjnego również nie popieram pieniędzy ponieważ mój dochód przekracza kryterium. Ponieważ ojciec dziecka nie interesuje się nim chce wystąpić do Sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jednak po tej rozprawie chce złożyć Wniosek do Sądu o pozwanie do alimentów Dziadka mojego dziecka. Moje pytanie: czy mimo iż ojciec dziecka będzie miał pozbawione prawa do dziecka to dziadek będzie mógł płacić alimenty?

28-08-2016 11:26:10 monika
ela@ a co to za różnicy czy ojciec jest pozbawiony praw do dziecka czy nie? musi płacić i tyle. Ja bym składała pozew, żeby dziadkowie też płacili, ale czy prawnie jest to dopuszczalne to nie wiem, bo nigdy tego nie robiłam. 

29-08-2016 09:53:14 Adwokat 
Obowiązek alimentacyjny jest niezależny od władzy rodzicielskiej. Dziadkowie względem wnuka władzy rodzicielskiej nigdy nie mieli, a obowiązek alimentacyjny istniał.

01-09-2016 14:16:18 Alicja 
Witam. W szybkim skrócie. Po rozwodzie 10 lat. Dzieci 14 i 10 lat.Dług alimentacyjny u komornika ok. 60 000 (1200 na miesiąc, dwoje dzieci). Ojciec nie ma majątku pracuje na czarno, dług nie jest ściągalny. Ja pracuję i zarabiam ok. 2 500,00, po odliczeniu kredytów na życie 1 800,00, jednak za dużo by brać pieniądze z funduszu alim. Dostaję tylko 500 na drugie dziecko-bez dochodu. 3 lata temu podałam rodziców ojca dzieci o alimenty. Sąd zabezpieczył powództwo od babki po 250 x2 = 500 i dziada po 250 x 2 = 500, razem 1000. Wtedy zaległość alim. wynosiła ok 12 000. Płacili przez 4 miesiące. Mieli adwokata, mnie nie było stać :). Na trzeciej rozprawie przedstawiono dowód wpłaty alimentów zaległych na 800,00. Decyzja Sądu - skoro ojciec może płacić wniosek jest bezzasadny :). Mijają 2 lata i dług rośnie (60 tys.). Wpłaty jedna, dwie na rok po ok 500,00, 800,00. Moje pytanie: Co z ubóstwem? Stać mnie na jedzenie, ubranie itp. Biorę każdą dodatkową prace, stąd te zarobki. Bardzo proszę o konkretną podpowiedź jak udowodnić potrzeby dzieci.( j. angielski, kółka zainteresowań, taniec, itp. Czy to wystarczy, że przedstawię dowody wpłat? Ale jeśli je przedstawię - to mnie stać! To nic ,że z prac dodatkowych i kredytów. Jeśli podam drugi raz dziadków, jak się zabezpieczyć przed kolejną jednorazową wpłata czy wystarczy zaświadczenie od komornika od momentu powstania zaległości i ostatniej sprawy z dziadkami? Co jeszcze Pan radzi? Przez 4 lata tata zapomniał, że ma córki. Nie kontaktował się. Podałam o pozbawienie praw. Nie udało się, bo stawiał się na rozprawach. Okazało się, że bardzo kocha, wróciła mu pamięć i obiecał poprawę. Aha miał adwokata :), ja nie:( Uzasadnienie sadu, źle robił, lecz trzeba dać szansę. Jeśli znów zapomni zostanie pozbawiony praw. Opinia biegłego dzieci potrzebują kontaktu z ojcem, więc są wskazane, ble, ble, ble. Teraz jest na tyle cwany, ze raz na 3 m-ce wysyła sma do córki. "Co tam u Ciebie kochanie słychać" i kontakt jest. Prokuratura nie dopatrzyła się celowości niealimentacji. Szkoda czasu. Czekam na decyzję MOPSU na wniosek o zabranie prawa jazdy, czym zarabia na życie(na czarno). Nie chodzi mi o "proszę składać", to już przerabiałam, ale o konkrety, bo wiem jak będzie działał.Zacznie wpłacać drobne kwoty, że go już stać. A po sprawie kolejne wirtualne 60 tys.zaległości. Dodam, że spraw w sądzie już trochę miałam i tylko raz miałam adwokata. Większość wygrałam sama prócz pozbawienia praw i alimentów od dziadków, oraz niealimentacji, ale to inna bajka. Dziękuję za podpowiedź jeśli taka będzie.

04-09-2016 17:20:27 goska 
Witam mam pytanko mój mąż przebywa w zł złożyłam pozew o rozwód babcia dwojga naszych dzieci zarzadala ode mnie zwrotu wszystkiego czego nam kiedykolwiek podarowała chce jej to wszystko oddać będę musiała kupić np. Meble kuchenne czy naczynia to był prezent ślubny czy jeśli jeszcze nie mam rozwodu i zasadzonych alimentów od męża mogę domagać się alimentów od babci i czy ma prawo zabrać nam rzeczy które nam dała

05-09-2016 18:47:37 ilona 
witam. nie bardzo rozumiem instytucję alimentów od dziadków - zastępują one alimenty od rodzica dziecka czy istnieją tak jakby obok tego zobowiązania? chciałabym ubiegać sie o alimenty od dziadka (babcia nie żyje) od strony ojca biologicznego. od ponad roku nie otrzymuję ani złotówki - egzekucja jest bezskuteczne. Ojciec dziecka pracuje na czarno w domu rodzinnym w którym mieszka dziadek wiec wszystko pod jego okiem. nie posiada zupełnie nic - nieruchomości, ruchomości, kont bankowych itp. - będę po raz kolejny składała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci niealimentacji (do tej pory odmoway wszczęcia) - czy takie zawiadomienie wyklucza możliwość w danej chwili złożenia pozwu o alimenty? - zastanawiam się również nad wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy - czy wpływa jakoś na złożenie pozwu?

18-09-2016 13:00:42 Marta 
Dzień dobry, mam problem dotyczący złożenia pozwu o obowiązek alimentacyjny wobec dziadków - rodziców ojca dzieci, który uchyla się od płacenia alimentów. Ja pracuje i nie otrzymuje alimentów z funduszu, ponieważ przekraczam dochody. Toczy się naz proces o podział majątku wpólnego. Czy w takim przypadku, gdzie ojciec dzieci posiada majątek wspólny ze mną mogę na ten czas wystąpić o alimenty od dziadków ?

18-09-2016 13:24:04 Marta 
Witam ponownie, czy można również wystąpić z pozwem od dziadków-rodziców dłużnika i dołączyć wuja dzieci - brat ojca ( dłużnika) w łącznym pozwie. Pozwani: dziadkowie- rodzice dłużnika i wuj - brat dłużnika, który nie posiada własnej rodziny. Prowadzą łączne gospodarstwo domowe, a wuj otrzymał ziemię rolną wraz z domem rodzinnym od rodziców ( dziadków-pozwanych) .

16-11-2016 19:34:56 Dorota 
Witam. Mam pytanie ojciec dziecka nie płaci alimentów na dziecka za to pieje i nie pracuje a jak już to na czarno. Dostawałam alimenty z MOPS-u zasadzone na dziecko w wysokości 500zł/m-ce, ale dzisiaj się dowiedziałam że zostało mi wstrzymane bo przekroczyłam 725zł na os. Maja sytuacja bardzo się teraz pogorszy. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek do sadu o alimenty od dziadków byłego męża.

23-11-2016 18:05:37 anna 
Witam ,czy moge zlozyc pozew o alimenty od dziadkow dziecka ,ojciec dziecka nie placi alimentow jest nie sciagalny przez komornika a ja dostaje alimenty z funduszu?

24-11-2016 12:49:43 Alicja 
Witam! Od roku 2010 mam przysądzone alimenty na córkę 500,-zł. Ojciec dziecka przebywa za granicą i nie jest skuteczne dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, gdyż nie jest znany jego adres pobytu. Alimenty były przyznane z Funduszu Alimentacyjnego do września tego roku. Składając wniosek na nowy okres okazało się że mój dochód przekroczył kryterium dochodowe w skazane w ustawie o kwotę 92,43 zł. Córka jest w klasie maturalnej i koszty nauki i dojazdy do szkoły są duże. Na dodatek córka jest chora na chorobę Van Willembranda i ponoszę koszty na Jej leczenie / leki i wizyty w klinice/ Mój dochód uległ pomniejszeniu od stycznia tego roku lecz brany jest pod uwagę dochód z 2015 a więc z Funduszu Alimentacyjnego alimenty jej się nie należą. Babcia mojej córki a matka pozwanego mieszka w Niemczech od 26 lat, ale interesuje się wnuczką jedynie tyle że zadzwoni czasem. Czy córka jako już pełnoletnia może złożyć pozew o alimenty od tej babci przebywającej za granicą. Czy to jest skuteczne?

01-12-2016 11:46:31 paulla 
witam mam pytanie czy jesli moj ojciec skutecznie nie placi alimentow moge wniesc do sadu o splat zadłuzenia od jego matki czyli babci? prosze o pilna odpowiedz dziekuje

03-12-2016 09:15:34 Adwokat 
Tak, proszę złożyć pozew o alimenty od babki ojczystej. Jeśli babka będzie mieć możliwości majątkowe i zarobkowe, aby obowiązkowi alimentacyjnemu sprostać, z pewnością wyrok będzie zasądzający alimenty.

06-12-2016 00:43:25 Samotna matka 
Witam. Chciałabym się dowiedzieć czy mogę pozwać rodziców od mojego byłego męża do płacenia Alimentów na mojego syna. Ojciec ma przysądzone 400 zł nie płacił nazbierało się już ponad 10 tys zł od 3 lat pobieram pieniądze z funduszu ale tydzień temu zobaczyłam ze na konto komornik mi przelał ok. 40 zł czyli napewno z funduszu juz nie dostane i chciałabym się dowiedzieć czy mogę złożyć wniosek do sądu aby dziadkowie płacili pozdrawiam

08-12-2016 19:27:34 Adwokat 
Proszę złożyć pozew o alimenty od dziadków, ale o bieżące alimenty. 

05-01-2017 17:32:32 Milena 
Dziękuję za poradę telefoniczną. Wynagrodzenie za poradę przelałam już na rachunek. Jeszcze raz dziękuję. Rozmowa z Mecenasem dała mi więcej wiedzy niż kilka miesięcy czytania w internecie.

10-01-2017 19:59:10 Zenon 
Witam, matka córki ma zasądzone alimenty w wysokości 400 zł na m-c. Od 9 lat nie płaci alimentów. Przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, ciągle zmienia pracę i miejsce zamieszkania, przez co egzekucja jest bezskuteczna. Chcę pozwać dziadków o alimenty, mam pytanie czy mogę pozwać ich o kwotę większa niż 400 zł?

11-01-2017 17:24:34 Adwokat
Do Zenon. Żeby udzielić Panu wyczerpującej odpowiedzi muszę znać więcej szczegółów dotyczących sytuacji zarobkowej i majątkowej Pana i dziadków macierzystych. Zapraszam do skorzystania z porady prawnej telefonicznej (koszt w zależności od czasu trwania konsultacji - zazwyczaj ok. 50-100 zł.).

 
12-01-2017 14:27:28 monika
Witam mam prawie 19 letnia córkę kora sie uczy przysadzone alimenty od jakis 7 lat w wysokosci 200 zl od ojca dziecka ktory przez caly ten okres przebywa w areszcie - zakladzie karnym , alimenty nie zostały zaplacone ani razu córka robi mature w tym roku zamierza isc na studnia . Do tej pory utrzymywalam ja sama czy jest szansa , iż po wystapieniu do sadu o alimenty od dziadka ( renta socjalna w niemczech ) zostaną przyznane ? czy córka ma wystąpic sama z wnioskiem ? Prosze o pomocne informacje Pozdrawiam

12-01-2017 18:55:13 Adwokat
Do Monika. Żeby udzielić Pani wyczerpującej odpowiedzi muszę znać więcej szczegółów dotyczących sytuacji zarobkowej i majątkowej Pani i dziadków ojczystych. Zapraszam do skorzystania z porady prawnej telefonicznej (koszt w zależności od czasu trwania konsultacji - zazwyczaj ok. 50-100 zł). Szczegółowo wyjaśnię problematykę alimentów od dziadków. Udzielę niezbędnych wskazówek. Nie chcę wypytywać na forum o Pani sytuację zarobkową, bo to nie jest właściwe miejsce (choć ma to znaczenie dla sprawy o alimenty od dziadków). 

19-01-2017 14:01:16 Katarzyna 
Witam, mój były partner ma zasądzoną kwote 700 zł zabezpieczenia na syna, nie zapłacił do tej pory ani grosza. Kolejna sprawa już niebawem, myślę że będzie już wyrok. Jednakże znając mojego ex, zapewne złoży apelację, a ja od marca zostanę bez środków do życia (kończy mi sie zasiłek rodzicielski, a jestem bezrobotna). Czy mogę w tej sytuacji złożyć pozew o alimenty od dziadków ojczystych mojego syna? wiem że matka pracuje na etacie, ojciec chyba nie ale są po rozwodzie? Czy mogę pozwać o alimenty na syna siostrę ojca mojego dziecka? Czy jednak lepiej byłoby zaczekać jak rozwinie się sytuacja po orzeczeniu przez sąd alimentów od ojca dziecka.

27-01-2017 19:00:36 Joanna 
Mam pytanie odnośnie alimentów na dwoje moich małoletnich synów, ich ojciec nie płaci alimentów od lat,nie mam prawa do alimentów z państwa ,bo pracuję, miałam więc przyznane alimenty od dziadka . Niestety dziadek zmarł , czy należy mi się jakaś renta rodzinna na dzieci z ZUSU ? . Pozdrawiam i czekam na informację.

20-03-2017 23:44:00 Edyta 
Witam.Mam pięcioletnią córke,która od września chodzi do przedszkola. Mam przyznane alimenty na nią w kwocie 400 zł. Od 4 lat. Ale ojciec nigdy nie wywiazywal się w całości z ich płacenia,płacił grosze.Ja jako samotna matka nie przekraczalam dochodu i dostawałam alimenty od Gopsu.ojciec dziecka jest w Holandii, ma nową rodzinę,dziecko i pracuje możliwe ze na czarno i dalej nie płaci w całości alimentów. W ogóle nie interesuje się dzieckiem, ma ograniczone prawa i prokuratura w.styczniu złożyła wniosek do sądu o pozbawienie jego całkowitych praw rodzicielskich. Ja również założyłam rodzinę, mam drugie dziecko,ze względu na moje dochody i partnera gops przestał mi płacić alimenty.od października 2016. Roku nie dostaje alimentów. Za 2 miesiące powinnam wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim plus urlop zaległy wypoczynkowy. Ale najprawdopodobniej będę musiała zrezygnować z pracy co najmniej na rok aby zająć się wychowywaniem dziećmi.przez rok będę na zasiłku a później chce wrócić do pracy Chce złożyć pozew do sądu o podwyższenie alimentów ponieważ wydatki na dziecko zwiększyły się, córka poszła do przedszkola,dziecko woże na swój koszt.chce złożyć pozew o podwyższenie alimentów oraz o ściąganie alimentów od dziadków corki, czyli rodziców jej biologicznego ojca. Co powinnam złożyć w pierwszej kolejności? Podwyższenie alimentów czy ściąganie alimentów od rodzicow? Dziadkowie których chce pozwać wogole nie interesują się swoją wnuczka, praktycznie córka ich nie zna, przez te wszystkie lata nie odwiedzali jej, nie interesowali się nią, nie było żadnych prezentów itd.Rodzice ojca biologicznego corki są rozwiedzeni.czy mogę zadać wyrównania kwoty za zaległe miesiące za które nie dostawałam alimentów ani od ojca dziecka ani z Gopsu.? Z góry dziękuję pozdrawiam

22-03-2017 08:23:06 Adwokat 
Może Pani jednocześnie prowadzić oba postępowania. Złożenie pozwu o podwyższenie alimentów od rodzica nie koliduje z wytoczeniem powództwa o alimenty od dziadków i odwrotnie. 

22-04-2017 19:26:28 Anita 
Dzień dobry, mam 8-letniego syna i zasądzone alimenty w kwocie 500zł miesięcznie od 09.2013 r. Ojciec dziecka do maja 2016 przebywał za granicą i nie płacił żadnych pieniędzy. Po powrocie zadeklarował, że będzie płacił na bieżąco oraz spłacał zaległości, lecz to co mówił nie było prawdą, mam problemy z wyegzekwowaniem alimentów na dziecko. Ojciec dziecka spóźnia się z wpłatami, wpłaca niepełne kwoty, bądź płaci raz na dwa miesiące. Zasłania się wymówkami, że nie ma pieniędzy, ale wiem, że dobrze zarabia, choć pracuje "na czarno". Czy w tej sytuacji mogę wystąpić z pozwem o zmianę alimentacji na dziadków, którzy prowadzą duży sklep i są dość majętni, oraz czy w tym pozwie mogę złożyć wniosek o zwiększenie alimentów (syn poszedł do szkoły, zatem wydatki są większe). Dodam jeszcze, że sprawa jest u komornika, jednak ten nie może nic ściągnąć, gdyż oficjalnie nie ma on dochodów.

23-04-2017 15:10:45 Alimenty od dziadków - Adwokat
Do Anita. Na Pani miejscu wytoczyłbym powództwo o podwyższenie alimentów od ojca dziecka. Niezależnie od powyższego można żądać alimentów od dziadków, a fakt niepłacenia w całości świadczeń alimentacyjnych przez ojca może uczynić powództwo o alimenty od dziadków zasadnym. Pozew o alimenty od dziadków składany jest na innej podstawie niż pozew o alimenty od rodzica. 

25-04-2017 12:06:27 zuza 
witam, czy aby złożyć wniosek do sadu o alimenty od dziadków, musi być zaświadczenie od komornika że ojciec dziecka nie płaci? czy musi toczyć się postępowanie komornicze przeciwko ojcu?

26-04-2017 14:14:36 Alimenty od dziadków - Adwokat
Do Zuza. W mojej ocenie nie jest konieczne postępowanie komornicze (z pewnością nie w każdym przypadku), ale jest bardzo wskazane, żeby takowe postępowanie było wdrożone. Przesłankę niemożności wyegzekwowania alimentów od ojca na czas można najłatwiej udowodnić właśnie zaświadczeniem o bezskuteczności (częściowej lub w części) egzekucji.  

08-05-2017 11:47:22 Julia 
Mam zasądzone alimenty na dziecko, jednak ojciec dziecka płaci je tylko w części, twierdząc, że na tyle go stać. Czy w takiej sytuacji mogę skierować sprawę do sądu o zasądzenie alimentów od babci dziecka, a matki jego ojca? Dodam, że babcia ma emeryturę w wysokości 1100,00 zł. ale jest właścicielką mieszkania, dwóch domów i działki budowlanej o łącznej wartości ponad 1 mln zł. I czy w pozwie będę na nowo musiała dokumentować wydatki na dziecko, czy wystarczy przedstawić wyrok sądowy z zasądzoną kwotą alimentów od ojca dziecka?

17-05-2017 09:40:01 Alimenty od dziadków - Adwokat
W mojej ocenie należy niezwłocznie zainicjować postępowanie egzekucyjne i uzyskać zaświadczenie o niemożności wyegzekwowania należności alimentacyjnej w całości. Proszę też zbierać dokumenty zw. z utrzymaniem dziecka. Alimenty od dziadków dziecka opierają się na innej zasadzie niż alimenty od rodziców. Jeżeli jest Pani zainteresowana uzyskaniem porady prawnej, zapraszam od kontaktu telefonicznego. 

21-05-2017 01:53:38 Goska1234 
Mieszkam za granicami Polski,chcialabym zlozyc wniosek do sadu w Polsce o alimenty od dziadkow mojego syna, ojciec dziecka nie interesuje sie nim od 4 lat, od ponad 6 lat nie placi na dziecko alimentow. Czy jest mozliwosc otrzymania alimentow od dziadkow dziecka,jezeli razem z moim synem mieszkamy za granica? Jezeli tak, to w jakim sadzie mam zlozyc wniosek i jak taki wniosek mialbym wygladac. Dziekuje bardzo za odpowiedz.

31-05-2017 10:59:20 Alimenty od dziadków - Adwokat 
Mam zbyt mało informacji, aby Pani odpowiedzieć, czy i gdzie może toczyć się sprawa o alimenty od dziadków dziecka.

28-06-2017 02:02:04 Basia 
Panie Mecenasie, Prosiłabym o podpowiedź w dość skomplikowanej sprawie. Mianowicie: Trzy lata żyję w nieformalnym związku z mężczyzną po rozwodzie. Mamy dwójkę dzieci 20 m-cy i 3 m-ce. Partner posiada dziecko z poprzedniego związku - 9 lat - od dnia orzeczenia rozwodu ma zasądzone 600pln alimentów. Dodam, że pozew o rozwód został złożony w 2014 roku. Alimenty od tego czasu były regulowane, przesyłane przez pracodawcę. On sam otrzymywał "na rękę" średnio 400 pln/m-ąc Po stracie pracy przeszedł na bezrobocie, jednak udało mu się znaleźć pracę i od września 2016 pracuje na etacie. W marcu br. przyszło pismo od komornika o prowadzeniu egzekucji bieżących alimentów i długu alimentacyjnego ok. 20 tys. Jak się okazało przez ostatnie 2 lata małżeństwa nie wiedział o istnieniu wyroku o alimenty i egzekucji komorniczej. Nie ma żadnych dowodów na to że utrzymywał dziecko w tym czasie, gdyż nie pomyślał, że może być tak oszukiwany. Nie ma możliwości ugodowego umorzenia długu przez wierzyciela i wycofania komornika. Miesięcznie pobierane jest z wynagrodzenia 60% i średnia miesięczna wypłata to ok 700pln. Z długiem alimentacyjnym nie można nic zrobić. Pozew o zmniejszenie alimentów został złożony w zeszłym roku. Pierwsza rozprawa się odbyła. Do tej pory termin następnej nie został ustalony. I teraz pytanie czy ja jako matka dwójki dzieci, na których utrzymanie nie stać ojca mam podawać go o alimenty czy spróbować podać dziadka, który otrzymuje emeryturę w wysokości ok 3 tys., a które przejmuje siostra partnera, u której ich ojciec mieszka. Z góry dziekuję za odpowiedź.

02-08-2017 13:14:43 Ilona 
Witam Panie Mecenasie, moje pytanie dotyczy wyegzekwowania zasądzonych alimentów przez Sąd od partnera, który mieszka od kilku lat na Gibraltarze i tam pracuje i skutecznie uchyla się od wyroku Sądu - sprawa przekazana została do komornika kilka lat temu i nic do tej pory nie udało się mu się wyegzekwować (komornik jedynie zapytuje co jakiś czas ZUS w Polsce czy ta osoba gdzieś pracuje i są za nią odprowadzane składki, ale oczywistym jest że nie bo cały czas zobowiązany do alimentów przebywa poza granicami Polski). Czy mogę coś zrobić aby skutecznie ściągać te alimenty od byłego partnera (wiem, że pracuje, a do tej pory ma już zaległości przekraczające z odsetkami pewnie 50 ty. zł)? Ewentualnie czy mogę wystąpić z powództwem przeciwko matce b.partnera o alimenty? Pozdrawiam

20-10-2017 08:20:32 monika 
Witam mam pytanie czy mogę podać dziadków o alimenty na dziecko (ich wnuczkę ) jestem po rozwodzie z ich synem . Przez pewien czas miałam alimenty z opieki ( bo zarabiałam mniej ) teraz zmieniłam pracę i zarabiam trochę więcej , i niestety ale moje zarobki przekraczają i już nie mam alimentów ( ostatnie alimenty były w tym roku w sierpniu ostatnia kwota ) ojciec nie dokłada się do utrzymania córki nie interesuje się że ona wogóle żyje , a dziadki ( rodzice byłego męża )przpominają sobie o wnuczce dwa razy do roku na Boże Narodzenie i urodziny a tak przez całe jej życie nie interesują się wnuczką nie dokładają na jej wychowanie. Więc pytam czy mogę podać ich o alimenty jako aby dziadki płacili na wnuczkę

30-10-2017 18:30:45 Adwokat 
Do Monika. Rozwód rodziców dziecka nie sprzeciwia się skierowaniu sprawy o alimenty przeciwko dziadkom dzieci. Alimenty od dziadków możliwe są także wtedy, kiedy rodzicie dzieci nie tworzyli związku formalnego. 

19-11-2017 11:06:26 Agnieszka 
witam .jestem po rozwodzie już 7 lat ex mąż nie płaci na dziecko,do tej pory alimenty dostawałam od FA.lecz przekroczyłam zarobki o 9,24 i nie przysługują mi się żadne dodatki socjalne.Tatusia znaleść nie moge ,rozmowy z ex teściową też nic nie dają mimo ze wie gdzie przebywa.Interwencja i wezwania na policję lub do prokuratury nic nie dały.Moje pytanie jest takie:jak dobrze napisaćwniosek żeby nie zaszkodzić córce i sobie.Alimenty chcę złożyć na teściową .proszę o odpowiedż

01-12-2017 13:53:11 Patrycja 
Witam, czy mogę złożyć pozew o alimenty bieżące i zaległe od dziadków dziecka? Ojciec dziecka nie płaci alimentów od sierpnia br. komornik jest bezskuteczny

27-03-2018 23:02:43 Weronika 
Witam.moje dziecko urodziło się we wrześniu 17 roku alimenty z Ojcem dziecka mam zasądzone od listopada ale miał spłacać od grudnia mamy marzec do 15 każdego miesiąca miał płacić na syna 800 zł a nie jeden raz nie otrzymałam wpłaty Twierdzi że nie ma pieniędzy jest bezrobotny jednak na jego profilu społecznościowym na Facebooku widnieją ogłoszenia że kupi samochód posiada drogi telefon komórkowy Czyli jednym słowem ma pieniądze Niestety oprócz tego co daje mu mamusia chora umysłowo kobieta moim zdaniem nie ma nic ani ziemi ani nic ma tylko tony długów oprócz alimentów bo długi miał dużo dużo wcześniej na przykład za brak OC w samochodzie za wyłudzanie pożyczek pożyczki niespłacane i wiele wiele mandatów wtedy egzekucja była niemożliwa dodam że ojciec dziecka choruje na wodogłowie czy jest możliwość że jego matka lub on mogą zrobić tak że jest on jest zdolny do pracy i wtedy nie poniesiesz żadnych kosztów ani konsekwencji alimentacji? wiem że jego matka jest osobą starszą jednak pracuje na stałe ma stałą pracę niby najniższą krajową od ojca dziecka mam 800 zł on jednak nie płaci i płacił nie będzie to jest więcej niż pewne jednak Czy mogłabym pozwać do sądu jego matkę od 800 złoraz czy byłaby możliwość aby ojciec dziecka lub jego matka która będzie zobowiązana mam nadzieję do obowiązku alimentacyjnego zapłacili mi za zaległy miesiąc alimenty to jest od grudnia oraz czy jeżeli Powiedz będę pobierać świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 500 zł a przykładowo Sąd nałożył na nią 300 400 zł to czy będę mogła dalej korzystać z tego funduszu jak to wygląda dokładnie bo ja już nie wiem co robić ojciec dziecka w ogóle się nie interesuje a matka cały czas go nakłania do niej interesowania sięoraz przekonuję go materialnymi korzyściami aby się w ogóle nie kontaktował z dzieckiem ani ze mną niestety z tymi ludźmi nie da się dojść do porozumienia co ja mogę zrobić takiej sytuacji proszę o pomoc

27-07-2018 12:01:12 Magdalena 
Witam, ojciec nie płaci alimentów Rozmawiałam z dziadkami oni też nie chcą płacić. Co mam teraz zrobić czy moge złożyć pozew o alimenty od dziadków co mam tam opisac. dziekuję za pomoc

27-07-2018 14:12:32 Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty od dziadków - Radom 
Najpierw należy złożyć wniosek o egzekucję alimentów od ojca. Następnie uzyskać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Proszę zebrać konieczne dowody do sprawy i wnieść pozew o alimenty od dziadków. Dziadkowie nie mają wyjścia, jeżeli spełnione są ustawowe przesłanki ich odpowiedzialności, muszą płacić alimenty na wnuków.

27-08-2018 13:22:40 Anna
Witam. Czy mogę wnieść pozew o alimenty od dziadków kiedy ich ojciec przebywa w zk? Mamy troje dzieci.Na najstarszą córkę mam zasadzone alimenty które bezskutecznie komornik próbował wyegzekwować. Wycofalam sprawę z kancelarii gdyż nic to nie dało. Czy najpierw powinnam złożyć wniosek o alimenty na pozostałe 2 córki przeciwko ojcu który przebywa zk, czy mogę domagać się alimentów od dziadków skoro i tak ojciec dzieci nie jest wypłacany.

05-11-2018 13:52:34 Ela
Dzień dobry, były mąż od paru miesięcy nie płaci alimentów na dzieci (12 i 16 lat), twierdząc że nie ma pracy (podejrzewam że pracuje na czarno). Komornik który ściągał przez 2 lata alimenty od byłego męża(nigdy dobrowolnie nie chciał płacić) w tej chwili nie jest w stanie wyegzekwować tych alimentów. Ja musiałam podjąć dodatkową pracy aby mieć na utrzymanie siebie i dzieci oraz na spłatę kredytu (wspólny kredyt hipoteczny, który od 3 lat spłacam sama. W chwili obecnej mam założoną sprawę w Sądzie o spłatę połowy kredytu przez byłego męża). Do Funduszu Alimentacyjnego nie mam się co zwracać bo mam za duże dochody. Były mąż żąda ode mnie abym anulowała ciążącego na nim Komornika bo przez to nie może znaleźć pracy. On jest zdrowy, wykształcony, ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy nie miał by żadnego problemu, ale oczywiście mnie obwinia o swoje niepowodzenia. Proszę o radę czy faktycznie tego Komornika anulować, nie chcę mu utrudniać znalezienia pracy, ale obawiam się że jak to zrobię to już żadnych pieniędzy od niego nie będę miała. Zastanawiam się nad złożeniem pozwu o alimenty od dziadków, ale nie chcę wyjść za jakąś zołzę która chce pieniędzy od starszych osób, skoro o zaspokajanie potrzeb dzieci powinien zadbać ich syn. W związku z tym co napisałam powyżej, proszę bardzo o pomoc jakich argumentów użyć składając pozew. Z poważaniem, E.

14-11-2018 11:12:23 Basia
Witam mam 10letnia corke. Od 8 lat ojciec dziecka jest podany o alimenty. Nie zaplacil nigdy ani grosza. Pieniadze otrzymywalam z funduszu ale w tym roku dochod mi przekroczyl o 30 zl. Ciagle przychodza mi pisma od komornika ze zajeli mu wynagrodzenie ale do wyplaty pieniedzy nie dochodzi bo zaraz okazuje sie ze juz nie pracuje. Jego ojciec pracuje za najnizsza krajowa a matka za granica i ma ladny dochod. Czy jest szansa na wygrana sprawe?

16-01-2019 17:52:50 Andżelika warszawa
Witam, sytuacja wygląda tak że ojciec dziecka nie płaci alimentów w kwocie 1000 zl . Pobieram z funduszu 500 zl, czy jest jakis realny sposób na wyegzekwowania reszty pieniądzu ( przez 1.5 roku nie płacone). Są sprawy sądowe, przesłane dokumenty do prokuratury z funduszu ale ciągle nie płaci. Chcialabym tez wiedziec czy mogę w tym przypadku starać się od jego matki zapłacenia zaległości ? Czy moja mama też bedzie musiala wtedy placic mi ? I będę musiała zawrzeć ja we wniosku o alimenty od dziadków ? Jak to rozwiązać ?

02-04-2019 19:47:26 Justyna
Witam ,otrzymywałam alimenty od dziadków w kwocie po 300 zł niestety dziadek zmarł i i obowiązek alimentacyjny ustal dostaje tylko od babci 300 zł czy mogę złożyć o podwyższenie alimentów od babci?ojciec nie płaci sprawa ściągania alimentów z zagranicy w toku trwa już 2 lata narazie bezskutecznie

16-04-2019 14:11:48 Ewa
Witam, ojciec nie płaci alimentów od 5 lat, egzekucja komornicza jest nieskuteczna, gdyz nigdzie nie pracuje, mieszka u swoich rodziców. Dług rosnie, a syn wybrał sie na studia na drugi koniec POlski. Czy syn moze pozwac dziadków o alimenty, ze wzgledu na brak jakichkolwiek srodkow od Ojca? Dodam, ze dobrze zarabiam, nie otrzymuje alimentów z funduszu, gdyz przewyzszam kwoty. Czy fakt ze sobie radze sama w zyciu calkowicie uwalnia alimenciarza od jakiegokolwiek obowiazku? Czy syn ma szanse dostac alimenty od dziadków, ktorzy mają dosyc wysokie emerytury???

17-04-2019 11:20:42 Agnieszka
Witam,gdzie mogę uzyskać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji?

18-04-2019 14:45:12 Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty od dziadków
Od komornika, który prowadzi Pani sprawę egzekucyjną

01-05-2019 07:21:00 Milena
Mam zadaszone alimenty na dziecko. Ojciec nie placil ich wiec skierowalam sprawe do komornika niestety komornikowi nie udalo sie sciagnac naleznosci. Moge skorzystać z funduszu alimentacyjnego. Czy moglabym najpierw zlozyc pozew o splate alimentów od dziadkow?

15-05-2019 09:13:34 Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty od dziadków
Można składać pozew o alimenty od dziadków i wniosek o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego

17-11-2019 18:13:40 Anna Gliwice
Proszę o poradę.Od 2009 jestem w separacji sądowej mężem we Włoszech ,alimenty przyznane na córkę i na mnie (450,200 euro).Do 2013 płacone prawie regularnie.W grudniu 2013 z powodu braku pracy i zastraszeń,że zabiorą mi córkę wróciłam do Polski z córką.Od tego czasu przestałam dostawać jakiekolwiek pieniądze.W 2015 Mąż wystąpił do sądu o przywrócenie praw rodzicelskich (,które miał ograniczone od 2009) i obniżenie alimentów na córkę.Ja w prośbie do sądu sama się zrzekłam alimentów na siebie i prosiłam sąd o pozostawienie alimentów w takiej sumie j/w.Sąd obniżył alimenty córki do 200 euro,a mąż i tak nic nie płaci.W 2016 otrzymałam pismo od męża,że miał wypadek w pracy i od stycznia 2017 jest na tymczasowej rencie wypadkowej do 2022,i nie musi mi płacić nic bo jego dochód wynosi 297 euro.Zastanawiam się czy mogę wystąpić do sądu o alimenty od teściowej czyli babci mojej córki i co muszę zrobić,jakie dane posiadać.Wiem,że teściowa pracuje i ma rentę wdowią w wysokości około 800 euro.Proszę o szybką odpowiedż.Pozdrawiam

19-11-2019 14:45:01 Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty od dziadków
Proszę o kontakt telefoniczny z Kancelarią celem umówienia konsultacji telefonicznej. Dostosujemy się do dnia i godziny. 

12-06-2020 08:34:08 Tomek
Czy dorosłe dziecko (ukończone 18 lat) składa pozew samo, czy poprzez rodzica?

 

adwokat Radom alimenty kancelaria adwokaci Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego

O NAS | PORADY ON-LINE | FAQ | CENNIK | FILIE | KONTAKT
Copyright 2018 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+