tel. 516 348 436
tel. 534 784 784
adres / mapa dojazdu

 

POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE czyli JAK NAPISAĆ POZEW O ROZWÓD
Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

 
Pozew o rozwód (niekiedy błędnie określany jako "wniosek o rozwód")  powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego. Zgodnie z procedurą cywilną, każde pismo procesowe, w tym pozew o rozwód, powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowane; imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności powoda; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników. Ponadto pozew o rozwód powinien zawierać: dokładne określenie żądania; przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu o rozwód; w miarę potrzeby przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość sądu. Pozew o rozwód może zawierać również wniosek o zabezpieczenie powództwa, przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność strony powodowej, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. W pozwie o rozwód można umieścić także wnioski służące do przygotowania rozprawy, w szczególności wnioski o: dokonanie oględzin; przeprowadzenie wywiadu kuratorskiego; wezwanie na rozprawę wskazanych przez stronę powodową świadków i biegłych; zobowiązanie pozwanego do dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; zażądanie dostarczenia na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.  

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jak zostało już wyżej wskazane, w pozwie o rozwód należy oznaczyć sąd, do którego kierujemy pozew. Mowa jest tu oczywiście o właściwość sądu. W obszarze naszego zainteresowania będzie określenie właściwości rzeczowej oraz właściwości miejscowej sądu.
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Z kolei do właściwości sądów okręgowych należą m.in. sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia. Zatem bez wątpienia to sąd okręgowy jest sądem rzeczowo właściwym do rozpoznawania spraw ze stosunków małżeńskich, w tym spraw o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.   
Powyżej ustaliliśmy, że sądem właściwym do złożenia pozwu o rozwód (niezależnie czy jest to pozew o rozwód bez orzekania o winie, czy też pozew o rozwód z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego) jest sąd okręgowy. Jednakże sądów okręgowych w Polsce jest na chwilę obecną 45 (wg. danych Ministerstwa Sprawiedliwości). Musimy zatem ustalić, który z sądów okręgowych jest sądem właściwym miejscowo do wniesienia naszego pozwu rozwodowego. Procedura cywilna przewiduje trzy rodzaje właściwości miejscowej: właściwość miejscową ogólną; właściwość miejscową przemienną; właściwość wyłączną. Według właściwości ogólnej, powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, przy czym miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego. Co zrobić jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce? Wtedy właściwość ogólną oznacza się według miejsca pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Właściwość przemienna z kolei polega na możliwości wytoczenia powództwa bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach art. 32 - 37(1) k.p.c. Właściwość wyłączna polega z kolei na tym, że sąd oznaczony w sprawach o których mowa w przepisach art. 38 - 42 k.p.c. jest sądem wyłącznie właściwym, zaś powód nie może określić właściwości w inny sposób, np. wybierając sąd, który byłby właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Zgodnie z art. 41 k.p.c. powództwo ze stosunków małżeństwa (zatem także w sprawie o rozwiązanie małżeństwa o rozwód i to niezależnie od tego, czy jest to pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy też pozew o rozwód bez orzekania o winie) wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Nie jest przy tym istotne czy małżonkowie zamieszkiwali w okręgu tego sądu wspólnie czy też żyli w rozłączeniu (przed dniem 1 lipca 2009 r. znaczenie miało ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jeden z małżonków w okręgu tego sądu jeszcze stale przebywał). Jeżeli żaden z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na terenie właściwości okręgu sądowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli nie możemy ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Jeżeli nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo o rozwód. 

Co w sytuacji zmiany podstawy właściwości w toku sprawy rozwodowej?

Najistotniejszy jest moment wniesienia pozwu o rozwód. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy. Powyższą zasadę nazywamy perpetuatio fori

Wniesienie pozwu o rozwód do sądu niewłaściwego miejscowo 

Co się stanie, jeżeli wnieśliśmy pozew o rozwód do sądu niewłaściwego miejscowo? Nie ma powodów do niepokoju. Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli sąd wyda postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości, a my twierdzimy, że sądem właściwym jest ten sąd, do którego wnieśliśmy pozew, powinniśmy sporządzić zażalenie na postanowienie.

W jakim składzie orzeka sąd pierwszej instancji w sprawie o rozwód?

W pierwszej instancji w sprawie o rozwód sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. 

Dokumenty do sprawy o rozwód 

Zastanawiasz się jakich dokumentów potrzebujesz w sprawie o rozwód. Zobacz wpis dokumenty do rozwodu

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi (wraz z dziećmi)

Pozew o rozwód bez orzekania o winie, w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci musi zawierać żądanie odnośnie do kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, obowiązku alimentacyjnego każdego z rodziców. Przyjmuje się, że sąd rozwodowy jest także sądem rodzinnym, zatem rozstrzyga o znacznej części relacji łączących rodziców i dzieci. Nie wiesz jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie wraz z dziećmi. Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci niezbędnych wskazówek, a jeśli sobie tego życzysz, przygotujemy  dla Ciebie kompletny, profesjonalny pozew o rozwód. 

Pozew o rozwód bez orzekania o winie bez dzieci

Sytuacja wydaje się nieco prostsza niż w przypadku pozwu o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi. Sąd rozwodowy nie musi wszak orzekać o obowiązku alimentacyjnym względem dzieci, nie musi orzekać też o władzy rodzicielskiej, ani o utrzymywaniu kontaktów rodzica z dziećmi. Pozew o rozwód bez orzekania o winie bez dzieci małżonek możne złożyć także wtedy, gdy strony mają dzieci, ale są one pełnoletnie. Zastanawiasz się, jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie. Pozostaw to profesjonalistom. Przygotujemy dla Ciebie kompletny pozew o rozwód bez orzekania o winie. Miejscowość lub kraj w którym przebywasz nie mają znaczenia, u nas uzyskasz pomoc prawną on-line. Zleć nam przygotowanie kompletnego pozwu o rozwód bez orzekania o winie - formularz kontaktowy

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z powodu niezgodności charakterów

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z powodu niezgodności charakterów to dość często spotykana sytuacja. Niezgodność charakterów jako przyczyna zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego traktowana jest w przeważającej części doktryny i orzecznictwa jako przyczyna niezawiniona. Jednakże sama niezgodność charakterów małżonków, będąca zjawiskiem naturalnym w małżeństwie, nie świadczy wprost o rozkładzie pożycia małżeńskiego, tym bardziej nie stanowi samo przez się o przyczynie rozwodu. Wymagane jest, aby na tle różnicy charakterów dochodziło do nieporozumień małżeńskich, a te dopiero powinny przekładać się na powstanie rozkładu pożycia. 

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Już wkrótce do pobrania pozew o rozwód bez orzekania o winie - wzór

miejscowość, dnia ........................r. 
Do
Sądu ...............
... Wydział ...........
w .........

 
Powód: imię i nazwisko, adres zamieszkania
PESEL ....................


Pozwany: imię i nazwisko, adres zamieszkania 
(jeżeli nie wiemy, gdzie Pozwany zamieszkuje/przebywa i nie jesteśmy w stanie takich informacji zdobyć, możemy złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Żądanie ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu nie jest wyłączone w sprawie o rozwód)
 
Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 
Niniejszym wnoszę o:
1. (dokładne wskazanie żądania rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód);
2. (wniosek w zakresie winy w rozkładzie pożycia stron);
3. (wniosek w zakresie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron oraz ewentualnie wniosek w kwestii kontaktów z dzieckiem po rozwodzie);
4. (wniosek w zakresie roszczeń alimentacyjnych):
5. (żadanie orzeczenia o kosztach procesu - bardzo ważne);
6. dopuszczenie dowodów przedstawionych w uzasadnieniu pozwu o rozwód, na okoliczności tam wskazane;
7. inne wnioski, stosownie do okoliczności. 
 
Uzasadnienie

Uzasadnienie faktyczne...
Uzasadnienie prawne...
Uzasadnienie właściwości miejscowej sądu...

 
podpis Powoda albo
pełnomocnika Powoda

 

Załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty sądowej; 
- wymienienie załączników;
- odpis pisma oraz załączników. 

Opracowanie: Kancelaria Prawa Rodzinnego Paweł Stolarek adwokat, Radom 2013

keyword: Pozew, Rozwód, Prawo rodzinne, Pozew o rozwód, Wina w rozwodzie, Wniosek o rozwód

Zapraszamy do komentowania artykułu lub zadawania pytań na zasadzie forum

26-01-2014 16:09:12 Andrzej 
Czy pozew o rozwód powinienem podpisać tylko ja? Czy potrzebny jest podpis także mojej żony?

26-01-2014 16:49:57 adwokat 
Pozew o rozwód podpisuje wyłącznie powód.

28-09-2014 10:08:20 , 
Witam. Co mam zrobić jak nie wiem jaki jest numer pesel mojego męża. Czy taki pozew o rozwód sąd przyjmie? Od roku nie mieszkamy razem i nie jestem w stanie takiego numeru poznać.

28-09-2014 13:59:56 adwokat 
W pozwie o rozwód należy podać jedynie numer PESEL strony powodowej.

05-10-2015 13:27:22 Magda 
Chcę złożyć wniosek o rozwód bez orzekania o winie, ale nie wiem jak napisać uzasadnienie do tego wniosku o rozwód. Czy jest możliwość pomocy w tym zakresie. Sytuacja wygląda tak, że jeszcze ze sobą mieszkamy, ale będę chciała, żeby mąż się wyprowadził. Męża nie kocham od roku, a mąż mówi, że w dalszym ciągu mnie kocha. Nie wiem czy w takim wypadku w ogóle sąd przyjmie mój wniosek o rozwód.

05-10-2015 16:25:04 Adwokat 
Zapraszam do kontaktu mailowego bądź osobistego. Jestem Pani w stanie pomóc w sporządzeniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie

08-12-2015 10:12:53 Rozwód 
Witam. Potrzebuję porady przy napisaniu POZWU O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE. Zastanawiam się czy muszę informować żonę o zamiarze wniesienia wniosku do sądu. Podobno trzeba to jakoś wcześniej uzgodnić, ale sam już nie wiem co jest prawdą. 

08-12-2015 18:00:22 Adwokat
Zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź osobistego. Udzielę wszelkich informacji na temat jak sporządzić pozew o rozwód bez orzekania o winie.

09-12-2015 13:25:12 Wzór wniosku o rozwód bez orzekania o winie
Czy mogę prosić o jakiś wzór wniosku o rozwód bez orzekania o winie. anecia.m34@vp.pl

08-01-2016 14:40:37 Rozwód
Witam serdecznie, chciałam się zapytać, czy można jakoś uniknąć opłacania pozwu o rozwód? Nie mam wystarczających środków ażeby zapłacić całą opłatę sądową.

09-01-2016 19:05:13 Adwokat 
Proszę złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód. Do wniosku należy dołączyć formularz - oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.  
 
22-01-2016 11:55:22 M. 
Ile może trwać taka sprawa o rozwód. Ile trzeba czekać od złożenia pozwu o rozwód na pierwszą rozprawę? proszę o pomoc, bo się nie znam na rozwodach.

04-02-2016 09:40:26 Pozew  
Witam! Proszę o pomoc. Cofnęłam pozew o rozwód bez orzekania o winie. Co się dzieje z pieniędzmi które przeznaczyłam na opłacenie pozwu o rozwód? czy sąd mi je zwróci? czy muszę pisać jakieś pismo?

07-02-2016 11:35:18 a 
Witam serdecznie. chcialabym zlozyc pozew o rozwod po prawie 5 latach separcji i samodzielnego wychowywania dzieci ( w tym okresie zwiazalam sie z innym mezczyzna lecz nie bylo to przyczyna rozpadu malzenstwa). Mieszkam w UK a maz rok temu powrocil do kraju by leczyc sie z uzaleznien w szpitalu psychiatrycznym i prawdopodobnie nadal przyjmuje leki. Jego kontakty z dziecmi sa minimalne i zostaly mi naliczone alimenty w Anglii z ktorych nigdy sie nie wywiazywal. Poznadto dokonywal nieprzyzwoitych, wrecz chorobliwych nagran w telewizjach internetowych i innych mediachspolecznosciowych przykluwajac uwage polskiej spolecznosci na mnie i moje dzieci co mogloby stanowic negatywny wplyw na ich rozwoj psychiczny. chcialabym zapytac sie jaki wniosek jest wlasciwszy : o orzekaniu o winie czy za porozumieniem stron. Istnieje niebezpieczenstwo ze maz nie pojawi sie na rozprawie. Chcialabym uzyskac rozwod na pierwszej rozsprawie udowadniajac moje powody i unikajac wielomiesiecznej walki o orzekaniu o winie jednoczesnie ograniczajac mu prawa rodzicielskie ze wzgledu na chorobe. Czy moge zlozyc pozew o rozwod bez orzekania o winie jednoczesnie bedac jedyna osoba uczestniczaca w rozsprawie i mogaca byc w stanie uzasadnic ograniczenie wladzy rodzicielskiej na podstawie jego znikomych kontaktow z dziecmi, braku udzialu finansowego czy duchowego w ich zyciu i pobytu w szpitalu psychiatrycznym?

15-02-2016 09:44:45 pozew o rozwód 
Witam. Mam kilka pytań. Ile wynosi wpis od sprawy rozwodowej, tj. pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Słyszałam,że to 600 zł ale nie jestem pewna, w internecie pisali też, że dużo jest zwracane przez sąd i w sumie nie jest aż tak drogo. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy mogę uzyskać zwolnienie z ponoszenia tego wpisu, bo przecież są osoby które na zakładanie sprawy zwyczajnie nie stać i co wtedy. Ostatnie pytanie dotyczy tego, czy muszę o zamiarze wniesienia pozwu o rozwód bez orzekania o winie zawiadomić męża, czy może to za mnie zrobić sąd. Z góry dziękuję.

04-03-2016 21:17:19 Witek 
Witam serdecznie Państwa. Chciałem się zapytać ile kosztuje w Państwa Kancelarii napisanie pozwu o rozwód bez orzekania o winie i ile kosztuje asysta adwokata na rozprawie, bo myślę, że lepiej jednak mieć na wszelki wypadek kogoś kto się zna i w razie czego będzie w stanie zareagować na ataki z drugiej strony. Myślę, że moja sprawa o rozwód nie jest taka skomplikowana, bo nie mamy dzieci, ale chcę to mieć załatwione jak należy. Pozdrawiam serdecznie

10-03-2016 12:32:24 M 
Witam jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie z ustaleniem widzeń z dzieckiem?

16-03-2016 09:24:47 Pozew o rozwód 
Witam. Czy w sprawie o rozwód bez orzekania o winie jest coś takiego jak rozprawa pojednawcza. Czy można uzyskać rozwód bez orzekania o winie już na jednej rozprawie. Chcę się bardzo szybko rozwieźć, ale nie wiem czy to jest możliwe. Obawiam się, że małżonek będzie coś kombinował z cyklu "kocham żonę i nie pozwalam na rozwód". A w ogóle, to czy można Państwa poprosić o napisanie pozwu o rozwód bez orzekania o winie i ewentualnie ile by to kosztowało. Z góry dziękuję za odpowiedź. Dagmara

16-03-2016 11:31:11 Adwokat 
Pani Dagmaro, jesteśmy w stanie przygotować pozew o rozwód nawet bez Pani obecności w Kancelarii. Wystarczy, że będziemy kontaktować się mailowo lub telefonicznie. Profesjonalnie przygotowany pozew o rozwód otrzyma Pani na maila bądź przesyłką poleconą. Proszę o kontakt poprzez formularz. 

30-03-2016 16:16:20 ania 
prosze o pomoc w napisaniu pozwu o rozwód , bez orzekania winy.

31-03-2016 15:39:41 Adwokat 
Pani Anno, proszę o kontakt mailowy - biuro@adwokat-stolarek.pl bądź poprzez formularz.

13-04-2016 12:05:07 Kasia 
Witam chciałabym się dowiedzieć ile kosztuje państwa pomoc w napisaniu pozwu o rozwód , bez orzekania o wienie

13-04-2016 18:14:51 Adwokat
Pani Katarzyno, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

17-04-2016 13:43:18 M
Dziękuję za pomoc w napisaniu pozwu. Sąd bardzo szybko wyznaczył rozprawę. Na jednej rozprawie wszystko zakończone.  Jeszcze raz dziękuję.

18-04-2016 09:33:27 internet 
Witam. Czy pozew o rozwód bez orzekania o winie musi zawierać uzasadnienie, bo nie wiem jak je napisać, a podobno to bardzo istotna sprawa. Proszę o pomoc. I jeszcze jedno pytanie. Jak długo takie sprawy o rozwód trwają. Od czego to zależy.

25-04-2016 09:29:56 Iwa 
Witam. Chcę złożyć pozew rozwodowy, tylko mam problem z napisaniem uzasadnienia. Dodam , że mamy dwojke maloletnich dzieci. Prosze o pomoc. Dzięki.

25-04-2016 18:38:46 Beata 
Witam. Jeżeli mam dzieci pełnoletnie (jedna córka studiuje w trybie dziennym- studia licencjacki, dru zaocznie- studia magisterskie) czy do pozwu muszę dołączać ich akty urodzenia? Dziękuję za pomoc

29-04-2016 14:22:23 Adwokat
Jeżeli wspólne dzieci stron są już pełnoletnie, do pozwu o rozwód bez orzekania o winie nie ma obowiązku dołączania odpisów ich aktów urodzenia. Niekiedy sądy żądają jedynie okazania odpisów aktów urodzenia pełnoletnich dzieci, aby ustalić czy na pewno są one pełnoletnie (ale to raczej wyjątkowa sytuacja). 

11-05-2016 00:19:39 Judyta 
Witam, po 6 latach męczarni z moim męzem dojrzałam do tego,ze juz czas na rozwod i normalne zycie. Mamy dziecko. Nie wiem jak napisac pozew aby byl profesjonalny, nie chce orzekać winy, bo jest obustronna plus odmiennosc charakterow. Moj maz chce zawladnac moim zyciem, zakazuje mi pracowac,miec znajomych kontaktowac sie z ludzmi, jest chorobliwie zazdrosny nawet o kolezanki. kontroluje mnie,sprawdza,sledzi, keidy sie nie daje sa awantury,dochodzi do rekoczynow... chce sie jak najszybciej rozwiesc,lecz on nie chce sie wyprowadzic z naszego domu, Prosze o szybką pomoc,Pozdrawiam

11-05-2016 08:32:35 Adwokat 
Pani Judyto, jesteśmy w stanie przygotować pozew o rozwód. Niezbędny jest kontakt mailowy lub telefoniczny. Profesjonalnie przygotowany pozew o rozwód otrzyma Pani na maila bądź przesyłką poleconą.

17-05-2016 22:20:53 Kasia 
Witam pozew o rozwód koscielny mniej więcej jak sie pisze ?

23-05-2016 23:36:23 monika 
Dobry Wieczór. Moj mąż złożył pozew o rozwód,bez orzekania o winie. Nie mogę przyjechać na pierwszą rozprawę,gdyż pracuję legalnie za granicą. Mąż wie o tej niedogodności. Bardzo zależy mu na rozwodzie, zagroził mi, że jeśli nie przyjadę, on wniesie o zmianę i zażąda rozwodu z mojej winy. Czy taka zmiana, w piśmie rozwodowym jest możliwa? Mamy wyznaczoną już datę pierwszej rozprawy.

25-05-2016 22:48:53 aga29 
Witam, jaką jest cena za usługę napisania pozwu rozwodowego bez orzekania o winie z dzieckiem?

27-05-2016 16:43:30 Adwokat
Do aga29. W sprawie wynagrodzenia za napisanie pozwu o rozwód za porozumieniem stron (bez orzekania o winie) proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny. 

30-05-2016 18:21:57 włodi 
Witam, czy mogę prosić o przesłanie (za rozsądnym wynagrodzeniem oczywiście) jakiegoś dobrego uniwersalne, aczkolwiek profesjonalnego, pozwu o rozwód za porozumieniem stron. Nie mamy dzieci, majątkiem już się podzieliliśmy. Nie chcę głupawych wzorów jakie można znaleźć na blogach, bo z takich to się ludzie pewnie śmieją i kłopoty są, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą. Jestem z Warszawy, a tam mecenasi sobie bardzo dużo liczą za taki wzór pozwu, a czytałem o Państwa kancelarii, że nie zdziera z ludzi pieniędzy. Proszę uprzejmie o pomoc.

31-05-2016 09:31:25 Adwokat 
Szanowny Panie "Włodi", w zasadzie nie posiadamy gotowych wzorów, bowiem każdą sprawę analizujemy oddzielnie, ale jesteśmy w stanie przygotować uniwersalny pozew o rozwód bez orzekania o winie. Pan będzie jedynie musiał wpisać swoje dane osobowe, uzupełnić w kilku miejscach. W sprawie odpłatności proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

03-06-2016 21:02:46 włodi 
Dzięki wielkie. Wczoraj otrzymałem wzór. Wypełniłem go i z ciekawości poszedłem do znajomego który w rodzinie ma mecenasa i jak powiedziałem ile zapłaciłem to oczy wytrzeszczył bo jego kuzyn za coś takiego skasowałby dziesięć razy więcej. Dziękuję i w razie czego będę się dalej z Państwem konsultował.

04-06-2016 10:36:51 basia 
włodi czy możesz napisac ile zapłaciłeś? Jestem ciekaw bo sama bym chętnie skorzystała.

14-06-2016 19:56:32 Judyta 
Dziękuję za napisanie pozwu. W sądzie wszystko ładnie poszło. Pan sędzia nawet mnie pochwalił, że ładnie pozew napisałam:) Będę polecać. Pozdrawiam

20-06-2016 21:45:40 lukasz 
panie mecenasie chcialem zlozyc wniosek o rozwod ja jestem zameldowany w radomiu moja zona w przeworsku tyle ze ja mieszkam w angli a moja zona we wloszech i nie mam pojecia gdzie mam zlozyc papiery mamy tez dwojke dzieci ktore sa z mama rozchodzimy w dobrych stosunkach wiem ze nie bede mial problemow z widywaniem dzieci i tez chcialbym to napisac w pozwie tylko nie mam za bardzo pojecia jak to ujac o rozwod skaladam ja bez orzekania o winie tak sie dogadalismy chcemy to szybko i bezbolesnie zalatwic prosze o rade lukasz
21-06-2016 09:52:56 Adwokat 
Proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny

21-06-2016 13:32:40 paweł 
witam mam pytanie odnosnie rozwodu bez orzekania o winie moja zona mieszka w angli od 15 lat niejestesmy razem mamy z tego małzenstwa syna bylismy tylko rok po slubie kazdy z nas ma druga rodzine ile potrwa taki rozwod i czy bendziemy musieli byc obydwoje na sprawie

22-06-2016 08:13:27 Adwokat
Z regłuły taką sprawę można zakończyć już na pierwszej rozprawie. Wszystko zależy od sądu, do którego kierowany jest pozew, a także od aktywności pełnomocnika. Bez obecności jednego z małżonków też można zakończyć sprawę. Jeżeli powód miałby się nie zjawiać na pierwszą rozprawę, powienien bezwzględnie zjawić się jego pełnomocnik. W przeciwnym wypadku sąd będzie zmuszony zawiesić postępowanie, a to przedłuży sprawę o co najmniej kilka miesięcy. Zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Żeby zlecić nam prowadzenie sprawy nie trzeba zjawiać się osobiście, wystarczy odesłać podpisany formularz pełnomocnictwa, a my zajmiemy się resztą. Uczulam na niewłaściwą praktykę sądów, które nie chcą w wielu przypadkach prowadzić sprawy obywateli polskich mieszkających za granicą, odsyłając ich w sprawie o rozwód do sądu tego państwa, w którym przebywają. W każdym takim przypadku wystarczy wysłanie do sądu odpowiedniego pisma z uzasadnieniem i sprawa jest rozpoznawana w Polsce. Zapraszam do przeczytania artykułu na temat rozwodu międzynarodowego w Polsce.

19-07-2016 23:03:24 żaneta 
witam mam pytanie w sprawie rozwodu za porozumieniem stron czy jest możliwość taka że dostanę rozwód już na pierwszej rozprawie .

27-07-2016 12:42:06 Krzysztof 
Witam. Napisze jak najkrócej moja sytuacje W związku małożeńskim jestem od dwudziestu paru lat.w trakcie tego zwiazku urodzilo sie nam czworo dzieci ktore obecnie sa pelnoletnie.Wtrakcie naszego malozenstwa bywalo roznie z finasami bywalo ze ja tylko ja pracowalem i bylo ciezko z finasami. w 2007 roku postanowilismy ze wyjade za granice do pracy.Po roku okazalo sie ze moja zona zdradzala mnie z moim rodzonym bratem,do czego sie przyznali oboje.Kochalem zone i mialem nadzieje ze jakos to sie naprawi.moja calarodzina ulegla rozbiciu co czesciowo trwa do dzisiaj.Ja niestety nie dalem rady z tym zyc i coraz dalej zylem obok zony.Po pewnym czasie stwierdzilem ze juz ja nie kocham .obecnie jestem juz z inna partnerka i chce sobie ulozyc zycie. od ponad dwoch lat nie mieszkam juz z zona wyprowadzilem sie dzieci sie usamodzielnily najmlodsza corka nadal sie uczy i na jej utrzymanie co miesiadz przesylam 800 zl. w chwili obecnej pracuje juz w polsce gdyz tam skonczyly mi sie umowy o prace.Jak mam zalatwic ten rozwod i czy bede potrzebowal Adwokata .Wydaje sie ze moj przypadek jest dosc prosty i powinienem uzyskac rozwod?

29-07-2016 19:35:02 Adwokat
Szanowny Panie Krzysztofie, jak by to była taka prosta sprawa, to by się Pan nie zwracał o pomoc do Adwokata. Nawet z pozoru najprostszą sprawę można tak pokomplikować (często na skutek niewiedzy), że trwa kilka lat. Nic nie zaszkodzi jeśli przed wniesieniem pozwu o rozwód zasięgnie Pan porady specjalisty. Porady prawne w większości miast w Polsce (wiele Kancelarii udziela porad prawnych online bądź telefonicznie) kosztują tyle co dobry obiad dla jednej osoby, więc samemu można przekalkulować czy opłaca się rezygnować z pomocy prawnej.

 
31-07-2016 13:33:22 józf michalak 
jestem po ślubie 50 lat jestem po orzeczeniu o separacji chciał bym założyć sprawę o rozwód czy mogę się do pana zgłosić proszę o odpowiedź mejlową proszę omorzliwie szybką odpowiedż
 
01-08-2016 17:34:53 Adwokat
Zapraszam do kontaktu telefonicznego (tel. 516-348-436) celem ustalenia terminu spotkania.   

08-09-2016 09:38:21 Adwokat
Poniżej link do artykułu na temat: Do czego potrzebny jest rozwód.   

14-09-2016 15:04:22 Marek 
Witam, bardzo proszę o informację dotyczącą możliwości i prawnego sposobu wyegzekwowania od obecnej/aktualnej małżonki solidarnego partycypowania w kosztach codziennego funkcjonowania związku.

21-09-2016 09:32:01 Adwokat
Zapraszam do skorzystania z porady prawnej telefonicznej bądź do wizyty w Kancelarii. 

07-10-2016 23:52:53 Lolek 
Witam od kwietnia tego roku nie mieszkamy razem z żoną mieszkaliśmy u niej lecz z powodu częstych kłótni po między nią jest jedynaczką a jej matka czyli moją teściową ja postanowiłem się wyprowadzić z jej rodzinnego domu i zamieszkać w moim rodzinnym domu od tamtego czasu trwa to już 6 miesięcy nie utrzymujemy ze sobą kontaktu zaznaczę jednak tu że ja dzwonię i piszę bo chciałem jeszcze ratować jakoś ten związek ona milczy i nie odp nie odbiera i unika ze mną spotkania, moje pyt brzmi jaki koszt jest rozwodu i ile kosztowało by napisanie pozwu? proszę o kontakt

24-10-2016 17:43:30 Adwokat
Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami odnośnie do wynagrodzenia za przygotowanie pozwu o rozwód bez orzekania o winie, porad prawnych telefonicznych bądź sprawdzenia pozwu przez Państwa przygotowanego wskazuję co następuje. 
1. Wynagrodzenie za sporządzenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie (przy uzgodnionych alimentach) wynosi 300 zł. brutto; jeżeli alimenty są sporne, wynagrodzenie wynosi 350 zł. 
2. Cena za przesłanie przygotowanego przez Kancelarię formularza pozwu o rozwód do samodzielnego uzupełnienia, wynosi 100 zł. (formularz przez nas przygotowany zawiera wszelkie niezbędne objaśnienia). 
3. Porada prawna telefoniczna to koszt 50 - 100 zł. w zależności do czasu trwania konsultacji. 
4. Porada prawna telefoniczna połączona ze sprawdzeniem przygotowanego przez Klienta pozwu - 150 zł. 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie naszymi usługami on-line okres wyczekiwania na wykonanie zlecenia wynosi do 7 dni roboczych.

03-01-2017 19:56:32 Joanna 
Bardzo dziękuję za poradę telefoniczną, która dała mi więcej wiedzy niż miesiące "grzebania" po necie a w dodatku nie musiałam wychodzić z domu. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. 

19-01-2017 11:20:18 Iza M. 
Proszę o wyjaśnienie kwestii mieszkania po rozwodzie bez orzekania o winie. Jesteśmy po pięćdziesiątce, córka dorosła, mieszkamy w mieszkaniu spółdzielczym. Czy po rozwodzie bez orzekania o winie mam jakąś szansę na niemieszkanie z mężem pod jednym dachem, jeżeli on nie zechce wyprowadzi się dobrowolnie?

20-01-2017 20:25:18 jasna 
Witam, jestem w trakcie pisania pozwu o rozwód bez orzekania o winie i mam problem... wszystkie wzory zawierają punkt "wniosek w zakresie roszczeń alimentacyjnych" ja nie mam "roszczeń" ponieważ sprawa alimentacyjna odbyła sie ponad 3 lata temu, jak to ująć we wniosku o rozwód, z góry dziękuję za odpowiedź.

25-02-2017 12:15:58 DAN 
Chcę złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie z jednoczesnym dobrowolnym ustanowieniem alimentów na żonę. Czy to jest możliwe?

26-02-2017 19:09:25 Mir. 
DAN a po co chcesz płacić na żonę? Można lepiej wykorzystać pieniądze. Ja bym nie był taki łaskawy...

06-03-2017 12:39:56 mąż 
Dzień dobry. Chciałbym się zapytać ile wynosi wpis od sprawy rozwodowej w pozwu o rozwód bez orzekania o winie z powodu niezgodności charakterów

06-03-2017 12:43:13 Adwokat 
Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi zawsze 600 zł. bez znaczenia czy jest to pozew bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie. Ewentualne orzekanie o winie ma natomiast bardzo duże znaczenie przy rozliczeniu kosztów. Przy rozwodzie bez orzekania o winie Sąd zwraca stronie powodowej 300 zł. oraz zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 150 zł. 

04-04-2017 13:18:54 Marco 
Chciałem zapytać jaka jest realna szansa na rozwód przy dwójce dzieci 5 lat i 10 lat, czy w ciągu roku jest można to załatwić?

12-04-2017 18:28:14 Adwokat 
Do Marco. Jeśli będzie to rozwód bez orzekania o winie i nie będą sporne alimenty, kontakty i władza rodzicielska, postępowanie powinno trwać nie dłużej niż 4 - 7 miesięcy. 

09-06-2017 15:47:14 Zoe 
Chce w lipcu zlozyc pozew o rozwod bez orzekania o winie,corka bedzie pelnoletnia dopiero we wrzesniu tego roku.Czy musze zalaczyc Akt urodzenia corki?Bardzo zalezy mi na czasie wiec dlatego juz teraz zloze pozew.Na sprawe trzeba czekac,wiec gdy do niej dojdzie corka juz bedzie pelnoletnia.Prosze o odpowiedz.Dziekuje.

27-06-2017 16:35:36 Danuta Szczepanska 
Prosze o pomoc w sprawie napisania pozwu rozwodowego jestem z mezem w separacjii 6lat mamy syna ktory skonczyl 16 lat

01-07-2017 10:20:12 Adwokat  
W sprawie pomocy w napisaniu pozwu o rozwód proszę o kontakt telefoniczny (tel. 516 348 436) bądź mailowy (biuro@adwokat-stolarek.pl), ewentualnie kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego (zakładka "porady on-line") znajdującego się w dolnym menu strony. 

30-11-2017 12:48:25 Piotr 
Witam, mam pytanie, czeka mnie sprawa rozwodowa bez orzekania o winie, a chce być zwolniony z kosztów sądowych, ostatnio usłyszałem że potrzeba przedstawić moje zarobki z 5ciu ostatnich lat, czy to prawda? Czy muszę podać aktualną umowę o pracę w której pracuje od roku. pozdrawiam

03-12-2017 18:32:21 Adwokat specjalizujący się w sprawach o rozwód -Radom 
Nie spotkałem się z takim stanowiskiem, aby wykazać swoje zarobki z ostatnich 5 lat. Oczywiście istotna jest obecna sytuacja zarobkowa i majątkowa. Proszę złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów, w razie czego służę pomocą, gdyby sąd nie zwolnił z opłaty sądowej - napiszemy zażalenie. 

03-12-2018 22:48:02 Teodora
Witam, z męzem nie jestem od 2001 roku przez ,ten okres czasu otrzymałam zniesienie współwłasności majątkowej, mąż został wymeldowany bo nie zamieszkiwał, wykupiłam mieszkanie na własnośc z odrębnego majątku w 2004 roku, obecnie wnoszę o rozwód , czy mąż ma prawo do mieszkania .do jakiejsc splaty

05-12-2018 12:01:05 Adwokat 
Proszę przynieść lub wysłać dokumenty dot. wykupu mieszkania. Może się okazać, że faktycznie nie trzeba będzie spłacać męża, ale to wymaga analizy dokumentacji. 

10-06-2019 15:59:14 Marek
Proszę o informację jak szybko jesteście w stanie Państwo napisać pozew o rozwód bez orzekania winy i o zawarcie we wniosku informacji o wspólnym wychowywaniu i łożeniu na dzieci. Jaki jest koszt takiej usługi. Proszę o info na email

10-06-2019 16:45:09 Adwokat specjalizujący się w sprawach o rozwód - Radom
Jeżeli sprawa jest pilna, jesteśmy w stanie przygotować wszystkie wymagane dokumenty w ciągu 48 godzin od otrzymania niezbędnych informacji. 

03-07-2020 10:04:02 Antosia
Witam, jak teraz wygląda sprawa z rozwodem, czy sądy prowadzą sprawy? Jestem zainteresowana szybkim rozwodem bez orzekania o winie

06-07-2020 12:25:03 Adwokat specjalizujący się w sprawach o rozwód - Radom
Sprawy rozwodowe w Sądzie Okręgowym w Radomiu odbywają się normalnie, choć z pewnymi obostrzeniami (nosimy maski i rękawiczki). 

adwokat Radom rozwód kancelaria adwokaci Radom

Kancelaria Prawa Rodzinnego

O NAS | PORADY ON-LINE | FAQ | CENNIK | FILIE | KONTAKT
Copyright 2018 Paweł Stolarek
Kancelaria Prawa Rodzinnegow Google+